Pedagogiskt ledarskap

Författare
Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm (Flexoband, 2014)
Ämne
Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
192
Utgivningsdatum
2014-08-20
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152319062
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

413 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar våra ställningstaganden i livet, våra attityder till andra och händelser i tillvaron. Innehållet i boken lyfter även fram genus- och jämställdhetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den pedagogiska ledarens arbete. Hur förändringar inom arbetslivet påverkar den enskilde individen och arbetsgruppen belyses också. Ur innehållet: Organisationsteorier, Ledarskap, Feedback- och utvärderingsmodeller, Kommunikationsteorier, Konflikthantering och svåra samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, Källor och källkritik.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Pedagogiskt ledarskap som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Att vara pedagogisk ledare

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-29  (Komprimerad fil, 16,2 MB)

Innehåll:
Att vara pedagogisk ledare - sid 8
Att vara pedagogisk ledare - sid 9
Formell och informell ledare - sid 10
Formell och informell ledare - sid 11
Ledarskap - sid 12 
Auktoritet - auktoritär - sid 13
Ledarskapets förutsättningar - sid 14
Anknytning - sid 15
Självkänndedom - sid 16
Självbild - sid 17
Värderingar och normer - sid 18 
Värdegrund och värderingsmål - sid 19
Makt - sid 20
Målinriktat ledarskap - sid 21
Lärande ledarskap - sid 22
Relationellt ledarskap - sid 23
Etikinriktat ledarskap - sid 24
Förnyelseinriktat ledarskap - sid 25
Ledare - chef - sid 26
Definitioner - sid 27
Studieuppgifter - sid 28
Studieuppgifter - sid 29 

Kapitel 2 - Kunskap och lärande

Ladda ner hela kapitel 2, sida 30-59  (Komprimerad fil, 22,3 MB)

Innehåll:
Kunskap och lärande - sid 30
Kunskap och lärande - sid 31
Kunskapssyn - sid 32
Kunskapsbegreppet - sid 33
EU:s nyckelkompetenser - sid 34
Bolognamodellen - sid 35
Tyst kunskap - sid 36
Synen på lärande - sid 37
Hjärnan - sid 38
Kort- och långtidsminne - sid 39
Lärstilar - sid 40
Teorier om lärande - sid 41
Social inlärningsteori - sid 42
Humanistisk människosyn - sid 43
Sociokulturell kunskapssyn - sid 44
Pedagogik - sid 45
Att vara pedagogisk - sid 46
Didaktik och metodik - sid 47
Inventera kunskap - sid 48
Problembaserat lärande - sid 49
Reflektera - sid 50
Aktionslärande - sid 51
Kollegial handledning - sid 52
Kollegial handledning - sid 53
Genrepedagogik - sid 54
Lesson study och Learning study - sid 55
Arbetsmiljöns betydelse - sid 56
Aktivitet och vila - sid 57
Studieuppgifter - sid 58
Studieuppgifter - sid 59

Kapitel 3 - Individen och gruppen

Ladda ner hela kapitel 3, sida 60-79  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Individen och gruppen - sid 60
Individen och gruppen - sid 61
Definition av begreppet grupp - sid 62
Sekundärgrupp - sid 63
Gruppdynamik - sid 64
Effektiva grupper - sid 65
Gruppprocessen - sid 66
Tillhörafasen - 67
Gemytfasen - sid 68
Rollsökningsfasen - sid 69
Samhörighetsfasen - sid 70
Samhörighetsfasen - sid 71
IMGD-modellen - sid 72
Lennéer Axelsons och Thylefors modell - sid 73
Lennéer Axelsons och Thylefors modell - sid 74
Barngruppens struktur - sid 75
Mobbning - sid 76
Trakasserier och kränkande behandling - sid 77
Kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen - sid 78
Studieuppgifter - sid 79 

Kapitel 4 - Förändringsprocessen och motivation

Ladda ner hela kapitel 4, sida 80-99  (Komprimerad fil, 15,2 MB)

Innehåll:
Förändringsprocessen och motivation - sid 80
Förändringsprocessen och motivation - sid 81
Förändringsprocessen - sid 82
Förändring av första ordningen - sid 83
Förändring av andra ordningen - sid 84
Försvar mot förändring - sid 85
Att leda förändringsprocesser - sid 86
Betydelsen av "eldsjälar" - sid 87
Modeller för förändringsarbete - sid 88
Lewins teori - sid 89
McGregors teori - sid 90
McGregors teori - sid 91
Maslows behovsmodell - sod 92
DISC-modellen - sid 93
Att skapa motivation - sid 94
Yttre motivation - sid 95
Feedback - återkoppling - sid 96
Feedback - återkoppling - sid 97
Feedforward - sid 98
Studieuppgifter - sid 99

Kapitel 5 - Organisation

Ladda ner hela kapitel 5, sida 100-121  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Organisation - sid 100
Organisation - sid 101
Organisation - sid 102
Ideella organisation - sid 103
Morderna organisationer - sid 104
Nätverksorganisationer - sid 105
Virtuella organisationer - sid 106
Organisationsstrukturer - sid 107
Organisationsteorier - sid 108
Den byråkratiska skolan - sid 109
Den byråkratiska skolan - sid 110
Human relation-rörelsen - sid 111
Human relation-rörelsen - sid 112
Organisationskultur - sid 113
Organisationskultur - sid 114
En förändrad organisationskultur - sid 115
Kulturkompetens - sid 116
Olika sätt att fatta beslut - sid 117
Konsensusbeslut - sid 118
Konsensusbeslut - sid 119
Studieuppgifter - sid 120
Studieuppgifter - sid 121 

Kapitel 6 - Samarbete och möten med människor

Ladda ner hela kapitel 6, sida 122-138  (Komprimerad fil, 10,9 MB)

Innehåll:
Samarbete och möten med människor - sid 122
Samarbete och möten med människor - sid  123
Bygga relationer - sid 124
Interagera och kommunicera - sid 125
Lyssna och tona in - sid 126
Jag-budskap - sid 127
Befästa en upfattning - sid 128
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 129
Motiverande samtal - sid 130
Motiverande samtal - sid 131
Coachande samtal - sid 132
Coachning i praktiken - sid 133
Coacha sig själv - sid 134
Svåra samtal - sid 135
Svåra samtal - sid 136
Studieuppgifter - sid 137
Studieuppgifter - sid 138 

Kapitel 7 - Konflikter och konflikthantering

Ladda ner hela kapitel 7, sida 139-154  (Komprimerad fil, 10,1 MB)

Innehåll:
Konflikter och konflikthantering - sid 139
Konflikter och konflikthantering - sid 140
Olika konflikter - sid 141
Kommunikationskonflikt - sid 142
Interpersonell konflikt - sid 143
Värderingskonflikt - sid 144
Rollkonflikt - sid 145
Konfliktreaktioner - sid 146
Härskartekniker - sid 147
Stereotypmodellen - sid 148
Att hantera konflikter - sid 149
Att hantera konflikter - sid 150
Konfliktkompetens - sid 151
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 152
Förtroendefullt samarbete - sid 153
Studieuppgifter - sid 154

Kapitel 8 - Genus och jämnställdhet

Ladda ner hela kapitel 8, sida 155-171  (Komprimerad fil, 10,9 MB)

Innehåll:
Genus och jämnställdhet - sid 155
Genus och jämnställdhet - sid 156
Genus - sid 157
Stereotypi - sid 158
Reflektera - sid 159
Fyra delmål - sid 160
Kvinnomaktutredningen - sid 161
Jämnställdhet i skolan - sid 162
Könsnormer - sid 163
Könsnormer - sid 164
Jämnställdhetsarbete inom förskola och skola - sid 165
Hur kan man öka jämnställdheten? - sid 166
Fullständig jämnställdhet - sid 167
Kvinnligt och manligt ledarskap - sid 168
En ny ledarstil - sid 169
Kvotering - sid 170
Studieuppgifter - sid 171 

Kapitel 9 - Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering

Ladda ner hela kapitel 9, sida 172-194  (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Innehåll:
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering - sid 172
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering - sid 173
Att uppnå mål och resultat - sid 174
Övergripande mål - sid 175
Kvantitativa mål och kvalitativa mål - sid 176
SMART-modellen - sid 177
Planera - sid 178
Övergripande planering och detaljplanering - sid 179
Handlingsplan - sid 180
Dokumentera - sid 181
Dokumentera - sid 182
Observera och reflektera - sid 183
Följa upp och reflektera - sid 184
Utvärdera - sid 185
Olika former av utvärdering - sid 186
Analysera - sid 187
Varför blev det som det blev? - sid 188
Åtgärder - sid 189
Nulägesanalys - sid 190
Demings cirkel - sid 191
Att utvärdera varandra - sid 192
Modeller för kollegial utvärdering - sid 193
Studieuppgifter - sid 194 

Kapitel 10 - Källkritik och pedagogiskt stöd

Ladda ner hela kapitel 10, sida 195-203  (Komprimerad fil, 5,2 MB)

Innehåll:
Källkritik och pedagogiskt stöd - sid 195
Källkritik och pedagogiskt stöd - sid 196
Vad? - sid 197
Varför? - sid 198
Checklista - sid 199
Insafe - sid 200
Bild, film och musik - sid 201
Upphovsrätt - sid 202
Kopiering - sid 203

Författare

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration