Mer information

Vistas 1 - 4 är ett läromedel med tydlig struktur och intresseväckande och aktuella teman.

I Vistas hittar du inslag som förförståelse, genomgående användande av målspråket, strategiträning och egna reflektioner. Mycket arbete har lagts ner på att vinkla uppgifterna så att eleven får chans att visa alla nivåer, från E till A. I Lärarhandledningen får du färdighetsprov i stil med Provbankens, samt en mängd extramaterial för individualisering.

Variation i språkundervisningen väcker och underhåller elevernas motivation. I Vistas varieras alla delar, såväl innehållsligt som formmässigt. Texterna är av olika längd och karaktär (dialoger, berättande text, nyheter, annonser, mail, formulär, dikter osv.). De flesta händelserna är tagna ur verkligheten (dock fritt bearbetade), eftersom autentiska situationer stimulerar elevernas nyfikenhet och igenkännande.

Övningarna kan göras på olika sätt, du som lärare och elevgruppen bestämmer själva. De kan med fördel göras muntligt. I kursplanen betonas den språkliga interaktionen, i Vistas finns interaktion med i valet av texter, men också i många övningar som efterfrågar personliga svar.

Allt detta skapar ett läromedel som underlättar din undervisning och skapar goda förutsättningar för elevernas inlärning.

Struktur

Materialet i Vistas är indelat i Unidades med mycket tydliga, sammanhållna teman. Eleverna får se temat från olika perspektiv och detta underlättar sedan för egna fördjupningar. Samtliga teman utgår från elevernas intressen och är utvalda för att stimulera till att använda spanskan så mycket som möjligt.

Varje Unidad inleds med förförståelse på ett inspirerande introuppslag där eleven får strategier för att ta till sig temat. Sedan följer tre huvudtexter med olika infallsvinklar på det aktuella temat. Övningarna är utformade så att reception, produktion och interaktion tränas på ett tydligt sätt.

I de fördjupande textavsnitten ¿Sabías que…? ges information av olika slag kring det aktuella innehållet. I den bakre delen av boken finns ett grammatikavsnitt som tar upp den grammatik som är aktuell för kursen, styckeordlista och alfabetiska ordlistor, facit samt översättning av huvudtexterna i boken. På omslagets utvikbara flikar finns användbara fraser och en grammatisk lathund endast ett ögonkast bort.

Vistas 1

Vistas 1 bygger upp språkfärdigheten steg för steg. I det inledande kapitlet Bienvenidos väcks elevens intresse för det spanska språket. Kapitlet följs sedan av fem Unidades. De teman som presenteras är vardagsnära och användbara för eleven. Situationerna ska kännas autentiska. En tydlig progression återfinns i Vistas 1, både vad gäller ordförråd och grammatik. Strategier tränas i varje kapitel. Hörövningar används genomgående både för att öppna upp elevens förförståelse inför kapitlet samt för att befästa elevens kunskaper i slutet av kapitlet. Stort fokus ligger på att träna alla de fyra färdigheterna; tala, skriva, läsa och höra. Vistas 1 har en tydlig struktur och kommunikationen är i fokus. Genom att använda språket, både muntligt och skriftligt, ökar språkkunskaperna och intresset för den spanskspråkiga världen. Självbedömning och kamratrespons är ett återkommande inslag i boken. I det avslutande kapitlet Revista finns texter om intressanta företeelser i Spanien och Latinamerika.

Vistas 2

I Vistas 2 repeteras och utökas de språkliga grunderna på ett varierat och intresseväckande sätt. Här återkommer också strategiövningar och kamratrespons. Boken har följande teman: ¿Quiénes somos?, Así es mi vida, Mi casa es su casa, Viajando por el mundo. I slutet av boken finns texter med inslag från olika delar av Spanien och Latinamerika. För att språket ska bli levande i klassrummet sker en stor del av kommunikationen med eleverna på spanska. Korta meningar upprepas så att eleven lätt känner igen dem och snabbt börjar förstå. Till boken finns rikligt med hörövningar där eleverna får möta spanska från olika delar av den spansktalande världen.

Vistas 3

Vistas 3 inleds med introduktionskapitlet Bienvenidos, som har två syften; att i lättsam form repetera grundläggande ordförråd och att få eleverna att lära känna varandra. Vistas 3 är därefter indelad i fyra Unidades samt två resurskapitel, ett om högtider och ett med fördjupningstexter. Instruktionerna i Vistas 3 ges på spanska. Korta meningar upprepas så att eleven lätt känner igen dem och snabbt börjar förstå. Med QR-koder i boken kommer eleverna åt filmer med grammatikgenomgångar, en spansk videobloggare och realia. I boken finns rikligt med hörövningar där eleverna får möta olika dialekter. Dessa kan eleverna enkelt komma åt genom QR-koder eller på övningsmästaren.se. På övningsmästaren finns även glosor och färdighetsträning i grammatik och ordförråd.

Vistas 4

Vistas 4 består av fyra kapitel samt två resurskapitel. Eleverna får möta vardagssituationer i den spansktalande världen, reflektera och uttrycka åsikter kring teman som till exempel framtidsplaner och miljöfrågor. Nya grammatiska moment varvas med repetition från steg 3. Genom bokens QR-koder kan eleverna ta del av grammatikgenomgångar och filmklipp. Här får eleverna bland annat möta en peruansk kille och följa med i hans vardag. Det finns även rikligt med hörövningar där eleverna får göra olika typer av övningar och möta olika dialekter. Dessa kan eleverna enkelt komma åt genom QR-koder eller på övningsmästaren.se. Där även glosor och färdighetsträning i grammatik och ordförråd finns.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration