Lärande och utveckling, upplaga 1

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Lärande och utveckling som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Lärande och utveckling

Ladda ner hela kapitel 1, sida 10-33 (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Innehåll:
Lärande och utveckling - sid 10
Kursens innehåll - sid 11
Människans livslinje - sid 12
Spädbarnet - sid 13
Förskolebarnet - sid 14
Skolbarnet - sid 15
Tonåringen - sid 16
Vuxenlivet - sid 17
Det sena vuxenlivet - sid 18
Arv och miljö - sid 19
Vad menar vi med arv? - sid 20
Vad menar vi med miljö? - sid 21
Synen på arv och miljö förändras - sid 22
Vad är personlighet? - sid 23
Ord och begrepp - sid 24
Människans begåvningar och intelligenser - sid 25
Människans begåvningar och intelligenser - sid 26
Människans begåvningar och intelligenser - sid 27
Hjärnans betydelse för lärande - sid 28
Arbetsminnet - sid 29
Arbetsminnet - sid 30
Långtidsminnet - sid 31
Hjärnan vill ha stimulans! - sid 32
Ord och begrepp - sid 33

Kapitel 2 - Utvecklingsteorier

Ladda ner hela kapitel 2, sida 34-67 (Komprimerad fil, 23,7 MB)

Innehåll:
Utvecklingsteorier - sid 34
Teori och praktik - sid 35
Klassiker eller omoderna teorier? - sid 36
Synen på barn förändras - sid 37
Ett mer jämställt och globalt samhälle - sid 38
Motsättning eller komplement? - sid 39
Psykodynamisk utvecklingsteori - sid 40
Driftteorin - sid 41
Det omedvetna - sid 42
Freuds teori om barnets utveckling - sid 43
Barnets psykosexuella utveckling enligt Freud - sid 44
Kritik mot Freuds teorier - sid 45
Spädbarnsåldern: 0-1,5 år. Tillit eller misstro - sid 46
Tonåren: 13-19 år. Identitet eller identitetsförvirring - sid 47
Den sena vuxenåldern: 65 år och uppåt. Integritet eller förtvivlan och bitterhet - sid 48
Kritik mot Eriksons teorier - sid 49
Teori om självets utveckling - sid 50
Självkänslan grundläggs tidigt - sid 51
Vilka konsekvenser kan en dålig kontakt ha för självkänslan? - sid 52
Beteendeteorier - sid 53
Uppfostran genom betingning - sid 54
Att förstärka ett beteende - sid 55
Kritik mot beteendepsykologin - sid 56
Kognitiv teori - sid 57
Sensomotorisk period 0-2 år - sid 58
Konkreta tankeoperationernas period 7-11 år - sid 59
Kritik mot Piagets utvecklingsteorier - sid 60
Sociokulturell teori - sid 61
Stabila och kritiska perioder - sid 62
Språkets betydelse - sid 63
Ord och begrepp - sid 64
Utvecklingsekologisk teori - sid 65
Ord och begrepp - sid 66
Vi fortsätter att utvecklas hela livet! - sid 67

Kapitel 3 - I samspel med andra

Ladda ner hela kapitel 3, sida 68-103 (Komprimerad fil, 24,4 MB)

Innehåll:
I samspel med andra - sid 68
Socialisation och identitetsskapande - sid 69
Socialisation och identitetsskapande - sid 70
Ord och begrepp - sid 71
Gruppens uppgifter och betydelse - sid 72
Gruppens dynamik - sid 73
Gruppens dynamik - sid 74
Konflikter i gruppen - sid 75
Konflikter i gruppen - sid 76
Konflikter i gruppen - sid 77
Status och hierarkier - sid 78
Ord och begrepp - sid 79
Diskussionsfrågor - sid 80
Jag, vi och dom - sid 81
Ord och begrepp - sid 82
Påverkan, lydnad och auktoritet - sid 83
Påverkan, lydnad och auktoritet - sid 84
Lydnad - sid 85
Lydnad - sid 86
Milgrams lydnadsförsök - sid 87
Ord och begrepp - sid 88
Att leda andra - sid 89
Kan vem som helst bli en bra ledare? - sid 90
Auktoritet eller auktoritär? - sid 91
Ord och begrepp - sid 92
Attityder, värderingar och normer - sid 93
Värderingar - sid 94
Ord och begrepp - sid 95
Att hjälpa andra - sid 96
Att hjälpa andra - sid 97
Ord och begrepp - sid 98
Kommunikation - sid 99
Att uppfatta andra - sid 100
Icke-verbal kommunikation - sid 101
Icke-verbal kommunikation - sid 102
Ord och begrepp - sid 103

Kapitel 4 - Kön, genus och identitet

Ladda ner hela Kapitel 4, sida 104-123 (Komprimerad fil, 12,8 MB)

Innehåll:
Kön, genus och identitet - sid 104
Kön och könsidentitet - sid 105
Kön och könsidentitet - sid 106
Ord och begrepp - sid 107
Genus - sid 108
Vi behandlar flickor och pojkar olika - sid 109
Könstypiskt beteende förstärks - sid 110
Sexualitet och sexuell identitet - sid 111
Sexuell identitet - sid 112
Hetero-, homo- och bisexuell - sid 113
Att komma ut - sid 114
Ord och begrepp - sid 115
Diskussionsfrågor - sid 116
Jämställdhet och bemötande - sid 117
Är familjepolitik och lönepolitik en jämställdhetsfråga? - sid 118
Är familjepolitik och lönepolitik en jämställdhetsfråga? - sid 119
Ord och begrepp - sid 120
Rätten att själv välja - sid 121
Rätten att själv välja - sid 122
Ord och begrepp - sid 123

Kapitel 5 - Miljöer för utveckling och lärande

Ladda ner hela kapitel 5, sida 124-165 (Komprimerad fil, 30,3 MB)

Innehåll:
Miljöer för utveckling och lärande - sid 124
Familjen och barnet då och nu - sid 125
Bondesamhället - sid 126
Industrialiseringen - sid 127
Kris i befolkningsfrågan - sid 128
Synen på kärnfamiljen och ensamstående föräldrar - sid 129
Synen på kärnfamiljen och ensamstående föräldrar - sid 130
Den patriarkala familjen - sid 131
Familjen idag - sid 132
Ord och begrepp - sid 133
Familjen är barnets viktigaste miljö - sid 134
Barnens relation till sina föräldrar - sid 135
Barnens relation till sina föräldrar - sid 136
Föräldrars relation till varandra - sid 137
Syskonrelationer - sid 138
Hur påverkar syskon varandra? - sid 139
Hur påverkar syskon varandra? - sid 140
Familjen i samhället - sid 141
Ord och begrepp - sid 142
Omsorg om barnen - barnomsorgen - sid 143
Omsorgen i ett historiskt perspektiv - sid 144
Barnomsorg blir förskola - sid 145
Ord och begrepp - sid 146
Till skolan vi gå - sid 147
Skolans utveckling - sid 148
Utbildningssystemet idag - sid 149
Vuxenutbildning - sid 150
En bra inlärning kräver bra miljö - sid 151
Ord och begrepp - sid 152
Kompisar och lek - sid 153
Kompisar och lek - sid 154
Kompisar och lek - sid 155
Att stå utanför vänskap - sid 156
Att leka är att lära - sid 157
Vuxna med barnasinnet kvar - sid 158
Kulturen, media och den digitala miljön - sid 159
Bibliotek och litteratur - sid 160
Media - sid 161
Hur använder barn och unga datorer? - sid 162
En lärorik och rolig fritid - sid 163
En lärorik och rolig fritid - sid 164
Ord och begrepp - sid 165 

Kapitel 6 - Pedagogik och lärande

Ladda ner hela kapitel 6, sida 166-198 (Komprimerad fil, 23,5 MB)

Innehåll:
Pedagogik och lärande - sid 166
Uppfostran, undervisning och utbildning - sid 167
Uppfostran - sid 168
Undervisning och utbildning - sid 169
Undervisning och utbildning - sid 170
Ord och begrepp - sid 171
Diskussionsfrågor - sid 172
Vad är kunskap? - sid 173
När kunskapssynen skiljer sig - sid 174
Ord och begrepp - sid 175
Pedagogiska föregångare och deras efterföljare - sid 176
Samtalskonsten idag - sid 177
Seminarium - sid 178
Jean-Jacques Rousseaus frihetstänkande - sid 179
Ellen Key - "Barnets århundrade" - sid 180
PBL och Casemetodik - sid 181
Casemetodik - sid 182
Ord och begrepp - sid 183
Aktuella pedagogiska riktningar - sid 184
Montessori - sid 185
Reggio Emilia - sid 186
Waldorf - sid 187
Specialpedagogik - sid 188
Från borträknad till inkluderad - sid 189
Den svarta pedagogiken - sid 190
Det kompetenta barnet - sid 191
Självkänsla och självförtroende - sid 192
Nya pedagogiska inriktningar - sid 193
Handledning, coachning och mentorskap - sid 194
Portfolio - sid 195
Formativ bedömning - sid 196
Framtidens pedagogik - sid 197
Ord och begrepp - sid 198

Kapitel 7 - Olika livsvillkor

Ladda ner hela kapitel 7, sida 199-233 (Komprimerad fil, 24,3 MB)

Innehåll:
Olika livsvillkor - sid 199
Människor lever under olika livsvillkor - sid 200
Uppväxtvillkor är komplexa - sid 201
Är det normalt att vara onormal? - sid 202
Funktionsnedsättningar - sid 203
Diagnos eller inte? - sid 204
Läs, skriv- och räknesvårigheter - sid 205
Rörelsenedsättningar - sid 206
Medicinska funktionsnedsättningar - sid 207
Sensoriska funktionsnedsättningar - sid 208
Kognitiva funktionsnedsättningar - sid 209
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 210
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 211
Ord och begrepp - sid 212
Att flytta till ett annat land - sid 213
Att vara flykting är att fly - sid 214
Integration - sid 215
Ord och begrepp - sid 216
Våld och övergrepp - sid 217
Barnmisshandel - sid 218
Sexuella övergrepp - sid 219
Mobbning - sid 220
Ord och begrepp - sid 221
Separationer - sid 222
Barnens reaktioner och behov - sid 223
När föräldrar är oeniga - sid 224
Ord och begrepp - sid 225
Stress - sid 226
Stressade vuxna - sid 227
Stressade barn och vuxna - sid 228
Hur undviker vi negativ stress? - sid 229
Att känna lycka, mening och sammanhang - sid 230
Är du lycklig? - sid 231
Att leva i ett sammanhang - sid 232
Ord och begrepp - sid 233

Kapitel 8 - Vem ansvarar för barnen?

Ladda ner hela kapitel 8, sida 234-261 (Komprimerad fil, 18,3 MB)

Innehåll:
Vem ansvarar för barnen? - sid 234
Alla barns rätt till en bra uppväxt - sid 235
Alla barns rätt till en bra uppväxt - sid 236
FN:s barnkonvention - sid 237
Barnkonventionen i Sverige - sid 238
Barnkonventionen internationellt - sid 239
Diskussionsfrågor - sid 240
Föräldrars ansvar - sid 241
Föräldrars ansvar - sid 242
Kommunens ansvar - sid 243
Kommunens ansvar - sid 244
Kommunens ansvar - sid 245
Ord och begrepp - sid 246
Statens ansvar - sid 247
Ord och begrepp - sid 248
Samhällets stöd till barn och unga - sid 249
Stöd under skoltiden - sid 250
Stöd under skoltiden - sid 251
Ord och begrepp - sid 252
Placering av barn och unga - sid 253
Placering av barn och unga - sid 254
Ord och begrepp - sid 255
I politiken fattas besluten - sid 256
Ideella organisationer - sid 257
Ideella organisationer - sid 258
När samhällets skyddsnät inte fungerar - sid 259
Lagar och regler - sid 260
Ord och begrepp - sid 261

Kapitel 9 - Forskning och vetenskap

Ladda ner hela kapitel 9, sida 262-283 (Komprimerad fil, 16,9 MB)

Innehåll:
Forskning och vetenskap - sid 262 
Vad är vetenskap? - sid 263
Vad är vetenskap? - sid 264
Olika vetenskapsfält inom lärande och utveckling - sid 265
Ord och begrepp - sid 266
Problem, frågor och hypoteser - sid 267
Exempel på olika typer av frågor - sid 268
Att själv ta fram information - sid 269
Observationer - sid 270
Experiment - sid 271
Enkäter och intervjuer - sid 272
Ord och begrepp - sid 273
Att välja forskningsmetod - sid 274
Grupp eller individ? - sid 275
Ord och begrepp - sid 276
Att använda källor - sid 277
Tryckta källor - sid 278
Ord och begrepp - sid 279
Att hantera och värdera sina källor - sid 280
Att värdera sina källor - sid 281
Ord och begrepp - sid 282
Barnkonventionen - sid 283

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration