ZickZack 4-6, version 1

Om serien

ZickZack 4-6, version 1

ZickZack, version 1 är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4–6. ZickZack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik.

ZickZack finns även för nyanlända och är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

Obs! ZickZack 4–6 finns i en ny reviderad version. Läs mer om den nya versionen här.

ZickZack bygger på genrepedagogikens cirkelmodell och hjälper eleverna att läsa och skriva på ett medvetet sätt.

ZickZack, version 1 består av tre delar - Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet.

Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet på skrivandet för olika syften och ändamål, Sökrummet på informationssökning och källkritik. De kompletterar varandra men kan även användas var för sig.
Lärarhandledningarna hjälper dig att bedriva en språkutvecklande undervisning i såväl svenska som svenska som andraspråk. Elevböckerna är desamma för alla elever och de stöttar, utmanar och utvecklar eleverna.

Snabbvalslänkar:
Läsrummet - Lärarpaket
Läsrummet– Textsamling
Läsrummet– Övningsbok
Skrivrummet – Lärarpaket
Skrivrummet – Elevbok
Sökrummet – Lärarhandledning

LÄSRUMMET - LÄRARPAKET, version 1

Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning samt nedladdningsbara ljudfiler och bilagor.

Tidigare fanns bilagorna och ljudfilerna på cd-skivor i Lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketet. Ljudfilerna och bilagorna går även att kompletteringsköpa som separata produkter.

I lärarhandledningen visar författarna vad man kan göra före, under och efter läsningen för att stödja, utmana och utveckla elevernas läsförmåga.
Lärarhandledningen innehåller:
- instruktioner till arbetet med texterna i textsamlingen och övningarna i elevboken
- genomgång av olika läsförståelsestrategier
- förslag på hur man arbetar med läsning av skönlitteratur
- guider till några barn- och ungdomsböcker
- språkutvecklande interaktions- och kortskrivningsövningar
- metoder och läsförståelsestrategier som utvecklar elevernas läsförmåga
- läsutvecklingsmatriser
- facit.

I lärarhandledningen i hänvisas till bilagor. Dessa innehåller:
- lässtrategierna som affischer
- språkutvecklande interaktionsövningar
- läsutvecklingsmatriser.

LÄSRUMMET – TEXTSAMLING, version 1

ZickZack Läsrummet Textsamling

I textsamlingen möter eleverna berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Texterna är grupperade utifrån vad de handlar om (till exempel Medeltiden, Liv och död, Natur och miljö samt Bovar och brott). Inom varje grupp finns olika texttyper.

Texterna är tänkta för gemensam läsning. Man kan arbeta med texterna i vilken ordning som helst, vilket gör att det är lätt att anpassa materialet till den övriga undervisningen.

ZickZack 4 Läsrummet textsamling, version 1  finns i en andraupplaga. I andra upplagan är kapitlet ”Gregs dagbok” borttaget. Kapitlet ”Argumentera mera” är omarbetat och heter ”Vad är lagom mycket skärmtid?”.

LÄSRUMMET – ÖVNINGSBOK, version 1

ZickZack Läsrummet övningsbok

I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse, och på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan. Läsförståelsefrågorna tränar förmågan att finna svaret på, mellan och bortom raderna.

SKRIVRUMMET – LÄRARPAKET, version1
ZickZack Skrivrummet Lärarhandledning

Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning samt nedladdningsbara ljudfiler och bilagor.

Tidigare fanns bilagorna och ljudfilerna på cd-skivor i Lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketet. Ljudfilerna och bilagorna går även att kompletteringsköpa som separata produkter.

Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före, under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll, struktur och språkliga drag – och låta dem göra olika språkutvecklande övningar. Eleverna får på så vis de redskap de behöver för att lyckas med skrivandet av egna texter. Därutöver innehåller lärarhandledningen:
- en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag
- förslag på språkutvecklande övningar i meningsbyggande, grammatik och stavning
- facit till elevbokens övningar.

I lärarhandledningen hänvisas till bilagor. Dessa innehåller:
- språkutvecklande interaktionsövningar
- texttyperna som affischer
- kort med skrivtips till de olika texttyperna
- skrivutvecklingsmatriser.

SKRIVRUMMET – ELEVBOK, version1 

ZickZack Skrivrummet Elevbok

Skrivrummet version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så länge lagret räcker.

I elevboken får eleverna möta, arbeta med och skriva till exempel artiklar, faktatexter, recept, insändare och berättelser. De får lära sig skriva för olika syften och ändamål – för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera. De får bygga upp och öva språket (ordkunskap och grammatik) i ett textsammanhang.
Varje kapitel består av fyra steg:
1) Vad handlar det om och hur är texten strukturerad?
2) Vilka språkliga drag har texten?
3) Sammanfatta och skriv tillsammans!
4) Skriv själv och bedöm texten!
Kapitlen kan göras i vilken ordning som helst och kan därför lätt anpassas efter den övriga undervisningen.

SÖKRUMMET – LÄRARHANDLEDNING

ZickZack Sökrummet Lärarhandledning

Sökrummet är ett stadiematerial för åk 4–6. Det består av en lärarhandledning med övningar (kopieringsunderlag) i informationssökning och källkritik. Här finns även övningar i alfabetisk ordning, studieteknik och muntliga presentationsteknik.

SVENSKPODDEN

BOKA FÖRELÄSNING
Är du intresserad av hur du kan undervisa om skrivande av olika texttyper?

Kontakta Susan Nieland!

Susan arbetar som lärare och fortbildare i Uppsala och är en av författarna till ZickZack Skrivrummet. Ursprungligen kommer Susan från England, där hon arbetade som "literacy consultant", vilket innebär att hon implementerade skrivprogram på skolnivå. Susan kan skräddarsy sina föreläsningar (work shops) efter era önskemål - enstaka föreläsningar och/eller föreläsningsserier, hela eller halva studiedagar. Susan föreläser på engelska men allt material är på svenska.

Kontaktuppgifter: 073-443 19 51, susanenieland@yahoo.com

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 1

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6