Matematik Origo för a-spåret

OBS! Det finns en nyare upplaga av Matematik Origo 1a och 2a. Läs mer här!

Matematik för alla - I Matematik Origo 1a och 2a hittar varje elev uppgifter på just sin nivå. Här finns rikligt med uppgifter på tre nivåer.

Relevans på riktigt - Att visa att matematik är användbart, är ett bra sätt att fånga elevernas intresse och öka deras motivation. I Matematik Origo 1a är exempel och uppgifter valda för att visa matematikens relevans.

Förståelse i fokus - För att matematiken ska bli meningsfull måste den bygga på förståelse. I texterna beskriver vi på ett lättillgängligt sätt de centrala begreppen och metoderna. Samtidigt väjer vi inte för att förklara det som eleverna kan uppfatta som svårt.

Strukturen i Matematik Origo 1a och 2a

Ingressuppslag - Varje kapitel inleds med en aktivitet som eleverna kan göra i grupp eller i par. Det är ett bra sätt att få en bild av elevernas förkunskaper, samtidigt som de tränar begreppen på ett lekfullt sätt. På ingressuppslaget konkretiserar vi också vad eleverna ska kunna efter att de har arbetat med kapitlet.

Teori och exempel - I teoritexterna har vi strävat efter att sätta matematiken i ett sammanhang. Vi beskriver vad matematiken kan användas till och förklarar matematiken på ett lättillgängligt sätt. Samtidigt väjer vi inte för att förklara det som eleverna kan uppfatta som svårt. Exemplen är rikligt kommenterade och förbereder eleverna för uppgifterna i avsnittet.

Uppgifter - Uppgifterna inleds med en Starter. Det är en uppgift av öppen karaktär som bjuder in till olika lösningar och svar. Inte sällan är uppgiften konstruerad för att ge möjlighet att diskutera vanliga missuppfattningar. Efter Startern följer varierade uppgifter på tre nivåer. Här finns rikligt med uppgifter, både för den elev som behöver enkla ingångar och för den elev som behöver utmaningar. I många avsnitt finns även uppgifter märkta med förstoringsglas. Det är uppgifter där eleverna själva ska ta reda på eller uppskatta den information som saknas. De uppgifterna lämpar sig väl för helklassarbete, eftersom olika antaganden leder till olika svar.

Resonemang och begrepp - Efter varje delkapitel följer uppgifter som tränar eleverna resonemangs och begreppsförmåga. Här får eleverna ta ställning till påståenden i Sant eller falskt, resonera kring viktiga begrepp i Fundera och förklara eller göra en egen sammanfattning av delkapitlet i Sammanfatta själv.
Varje kapitel avslutas med uppgifter som ger möjlighet till både fördjupning och repetition:

Uppslaget finns uppgifter som särskilt tränar de matematiska förmågorna.

 1. I Vem har rätt? får eleverna ta ställning till olika elevlösningar och resonera kring hur eleverna kan ha tänkt.
 2. Under rubriken Problemlösning finns problemlösningsuppgifter, både på en enkel och på en mer utmanande nivå.
 3. I Modellering får eleverna göra egna antaganden för att kunna lösa uppgifterna.
 4. I Matematik i användning får eleverna ett konkret exempel på hur matematiken från kapitlet används i samhället.

Samhälle & yrkesliv - I Samhälle & yrkesliv sätter vi matematiken i ett samhälleligt, historiskt eller yrkesmässigt sammanhang.

Koll på kapitlet - I Koll på kapitlet sammanfattar vi innehållet i kapitlet utifrån de lärandemål vi formulerade på ingressuppslaget. Till varje lärandemål finns både konkreta exempel och en självvärdering. Det hjälper eleverna att få syn på sitt eget lärande.

Blandade uppgifter - I Blandade uppgifter finns repetitionsuppgifter från kapitlets alla moment.

Kapiteltest - I Kapiteltestet kan eleverna utvärdera sina kunskaper. Testet är indelat i två delar. Del 1 innehåller flervalsfrågor som framförallt övar de grundläggande begreppen och procedurerna. Del 2 innehåller redovisningsuppgifter som kräver tillgång till räknare. Sammantaget innehåller kapiteltestet uppgifter på samtliga nivåer och testar flera förmågor. I kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter finns ytterligare prov till kapitlet.

Lärarguide
Till elevboken Matematik Origo 1a hör en Lärarguide. Lärarguiden följer elevboken, uppslag för uppslag, med tips, idéer och inspiration till din undervisning. Här hittar du:

 • Extra exempel
 • Uppgifter att inleda och avsluta lektionen med
 • Kommentarer till kritiska punkter i lärandet
 • Resonemangs- och problemlösningsuppgifter
 • Konkreta exempel på matematikens användbarhet
 • Förslag till programanpassning
 • Lösningar till bokens Nivå 3-uppgifter

Prov, övningsblad och aktiviteter
För de elever som behöver extra färdighetsträning eller fler utmanande uppgifter finns kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Här finns extra övningsblad, yrkesanpassade helklassaktiviteter och prov med utförliga bedömningsanvisningar. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration