ZickZack F-3

Om serien

ZickZack F-3

Ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever.

ZICKZACK F–3

Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare och dina elever.
Ett effektivt, roligt och systematiskt läromedel för den första läs- och skrivinlärningen!

Läromedelsserien ZickZack F-3 består i de flesta årskurser av tre olika "rum" - Läsrummet fokuserar på läsinlärning och läsförståelse, Skrivrummet på skrivande av olika texttyper och Sökrummet på informationssökning och källkritik. De olika rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.

Snabbvalslänkar:
ZickZack åk F
ZickZack åk 1
ZickZack åk 2
ZickZack åk 3
ZickZack Sökrummet Källkritik

Folder ZickZack F–3 (PDF-dokument, 3,2 MB)

ZICKZACK FÖRSKOLEKLASS

ZickZack Förskoleklass ZickZack F Storbok Online

ZickZack F, Lärarhandledning innehåller allt det du som lärare behöver för att kunna arbeta med materialet. Här får du tips på hur du kan skapa förförståelse, arbeta med berättelserna och texterna och göra mängder av språkutvecklande övningar. Du får även tips på ramsor, böcker, sånger och lekar som passar att göra till de olika kapitlen.


ZickZack F, Storbok online innehåller sju inlästa berättelser. Händelsekedjan i varje berättelse illustreras av sex bilder. Här får eleverna följa Zick och Zack under deras första år i skolan. De får följa med Zick och Zack när de börjar skolan, sorterar bokstäver och siffror, tappar bort en sak på a, har temavecka om vänskap, är i skogen och arbetar med tema Kroppen. Genom samtal om det som händer i berättelserna och kring bilderna byggs elevernas "läsförståelse" upp på ett medvetet sätt. Här kan även ord och begrepp stärkas och utvecklas. Innehållet i berättelserna bildar dessutom en brygga över till de sju texter som eleverna möter i sina elevböcker.

ZickZack F, Elevbok Här får eleverna möta tre olika typer av texter – återberättande, beskrivande och berättande. Genom olika övningar får de upptäcka hur en text byggs upp av meningar, meningar av ord och ord av bokstäver. De får arbeta med rim, lära sig identifiera ljud, känna igen bokstäver och vanliga ord och träna finmotorik.

ZICKZACK ÅRSKURS 1

ZickZack Läs&Skriv åk 1 ZickZack Bokstäver åk 1 ZickZack Lärarhandledning åk 1

I ZickZack 1 Läs&Skriv får eleverna möta olika typer av texter. Steg för steg får de utveckla sin läs- och skrivförmåga. Under din ledning får de lära sig läsa olika texter och göra mängder av språkutvecklande övningar. I ZickZack Läs- och skriv arbetar eleverna på text- mening- och ordnivå. Olika läs- och skrivstrategier presenteras, modellas och praktiseras kontinuerligt. Med hjälp av checklistor kan du lätt visa eleverna hur de utvecklas samt följa deras framsteg.

I ZickZack 1 Bokstäver får eleverna arbeta på ljud- och bokstavsnivå. De får på ett systematiskt sätt utveckla förmågan att:
- identifiera ljud i ord
- koppla ljud till bokstav
- säga ljud
- skriva ljudens bokstäver.

Bokstäverna presenteras tre och tre. Eleverna får med hjälp av dessa lära sig identifiera ljud i början, i slutet och inuti ord.

ZickZack 1 Lärarhandledning tillhör både ZickZack 1 Läs&Skriv och ZickZack 1 Bokstäver. Här får du som lärare stöd och inspiration så att du kan bedriva en strukturerad och språkutvecklande läs- och skrivundervisning - på text-, menings- ord- och bokstavsnivå. Du får förslag på hur du steg för steg kan stötta och utmana dina elevers läs- och skrivutveckling före, under och efter läsningen eller skrivandet.
Lärarhandledningen innehåller även:
- en presentation av vilka pedagogiska rön som materialet bygger på (genrepedagogiken, cirkelmodellen och reading2learn)
- en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag
- facit.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
- underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ordkort, bokstavsringar, spel, sönderklippta meningar osv.)
- matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11, med hjälp av dem kan du följa och dokumentera dina elevers utveckling.

Bilagorna finns för nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

ZICKZACK ÅRSKURS 2

ZickZack Läsrummet åk 2 ZickZack Skrivrummet åk 2 ZickZack Lärarhandledning åk 2

I ZickZack 2 Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman - Glass, Yrken, Skolvägar, Känslor, Åska och Månen. Till texterna finns övningar som utvecklar elevernas läsförmåga (såväl flyt som förståelse), språk samt ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier modelleras och övas kontinuerligt under lärarens ledning. Målen för varje tema är tydliga och varje tema avslutas med en checklista. I den kan eleverna själva notera sina framsteg vad gäller läsningen.

I ZickZack 2 Skrivrummet får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. På Steg 1 får eleverna under din ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. På Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttyper. På Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och på Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.

ZickZack 2 Lärarhandledning tillhör både ZickZack 2 Läsrummet och ZickZack 2 Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg. För ytterligare information om lärarhandledningen se årskurs 1. Därutöver innehåller lärarhandledningen för årskurs 2 en sammanställning samt presentation av olika läsförståelsestrategier.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
- underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ord- och begreppsövningar, sönderklippta texter, meningar, spel osv.)
- matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11, med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling.
- affischer med sammanställningar över de olika läsförståelsestrategierna samt texttypernas syfte, struktur och språkliga drag.

Bilagorna finns för nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

ZICKZACK ÅRSKURS 3

ZickZack Läsrummet åk 3 ZickZackLasrummet3_övningsbok.jpg ZickZack Skrivrummet åk 3


ZickZack 3 Läsrummet består av två elevböcker - en textsamling och en övningsbok. I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman - Cirkus, Järnåldern, Flytta (Emigration), Flugor, Böcker och Möten. Skillnaden mellan första och andra upplagan är att texten Maria balanserar på lina är omarbetad till en återberättande text i andra upplagan.
I övningsboken finns övningar att göra FÖRE LÄSNINGEN och EFTER LÄSNINGEN. Övningarna ger förförståelse, utvecklar elevernas läsförståelse samt deras språk och ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier övas kontinuerligt. Målen för varje tema är tydliga och övningsboken avslutas med en checklista för självbedömning.

I ZickZack 3 Skrivrummet får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. På Steg 1 får eleverna under din ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. På Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttyper. På Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och på Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.

ZickZack 3 Lärarhandledning tillhör både ZickZack 3 Läsrummet och ZickZack 3 Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg. För ytterligare information om lärarhandledningen, se årskurs 1. Därutöver innehåller lärarhandledningen för årskurs 3 en sammanställning samt presentation av olika läsförståelsestrategier.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel:
- underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ord- och begreppsövningar, sönderklippta texter, meningar, spel osv.)
- matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11, med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling.
- affischer med sammanställningar över de olika läsförståelsestrategierna samt texttypernas syfte, struktur och språkliga drag,

Bilagorna finns för nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

Varje elevbok finns även som Onlinebok. Dessa kan användas som storböcker. Samla eleverna runt storboken för att skapa förförståelse för innehållet, läsa eller lyssna på texten, arbeta med olika lässtrategier, visa olika typer av texter osv.


ZICKZACK SÖKRUMMET ÅRSKURS F–3 

ZickZack Sökrummet F–3 är ett stadiematerial som består av en lärarhandledning med kopieringunderlag. De olika kapitlen tar upp:

  • Yttrande- och åsiktsfrihet – Hur framför vi våra åsikter?
  • Partiskhet – Vem säger vad och varför?
  • Internet och datorer – Vad behöver vi känna till?
  • Bildanalys – Hur påverkas vi av bilder?
  • Digitala verktyg – Vilka använder vi, till vad och när?
  • Informationssökning – Hur kan information sorteras?
  • Källkritiskt förhållningssätt – Hur granskar och bedömer vi källor?
  • Reklam – Hur påverkas vi av reklam?
  • Etik och moral – Vad får våra handlingar för konsekvenser?

Du kan arbeta med Sökrummet tematiskt under några veckor eller integrera övningarna i undervisningen i svenska, so och no.

Varje kapitel består av tre delar:
1) gemensam läsning och samtal kring innehållet
2) information till dig som lärare om det aktuella innehållet samt förslag på hur du kan arbeta med det
3) övningar/kopieringunderlag

Till varje kapitel finns det övningar på två nivåer. De första kan användas i början av lågstadiet, de andra i slutet.

Kapitelupplägget följer innehållet i den skönlitterära boken Konstiga djur av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore. Genom att läsa och diskutera de olika kapitlen i boken tillsammans får varje kapitel en skönlitterär ingång. Boken Konstiga djur kan du låna på bibliotek eller köpa där böcker säljs.

ZICKZACK KORTLEK

ZickZack ord-och bildkortlek

ZickZack Ord- och bildkortlekar säljs i 10-pack. Fem av kortlekarna består av bilder, de fem andra av ord. Med kortlekarna kan eleverna träna på att identifiera ljud, para ihop ord som låter lika (i början/slutet av och inuti ord), segmentera ljud i ord samt skriva dem.

ZICKZACK WHITEBOARD

ZickZack Whiteboardskivor

ZickZack små whiteboard-skivor säljs i 5-pack. På dem kan eleverna skriva bokstäver, stava ord, ge förslag på ord och formuleringar. Med whiteboard-skivorna kan alla elever delta, visa vad de kan och ge förslag. Läraren ser samtidigt hur elevernas skrivande framskrider och kan anpassa sin undervisning därefter.

SVENSKPODDEN - en podd för alla lärare som undervisar i svenska

Lyssna här!