Digitalt läromedel - Robin läslära

Sanoma Utbildning har självklart en digital utgivning. En av böckerna med digitala komponenter heter Robin och är en ny lärobok i läsning för årskurs ett. Så småningom ska serien innefatta hela lågstadiet, inklusive förskoleklass.

Robin är ett fräscht och modernt basläromedel i svenska för F–3 som innehåller:

 • läseböcker på tre nivåer,
 • en arbetsbok,
 • digital färdighetsträning i Bingel,
 • omfattande lärarstöd, både tryckt och digitalt.

Läseböckerna för varje årskurs finns på tre nivåer, så att alla elever får möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga. Historien Hjälp, en robot! är densamma i alla tre böckerna, men textmängden och ordval varierar.

 • Blå nivå innehåller minst textmängd med ett starkt bildstöd och enbart ljudenligt stavade ord,
 • Grön nivå innehåller en större textmängd och ljudstridigt stavade ord och passar elever som har kommit igång med sin läsning,
 • Röd nivå innehåller hela historien och används som högläsningsbok. Boken passar även de elever som läser relativt obehindrat och kan läsa en längre text.

Berättelserna om roboten Robin och barnen Molly och Elton är både roliga och tänkvärda. Handlingen i de olika årskurserna utspelar sig dels i vardagsmiljö med skola, kompisar och de problem som kan uppstå där, dels i fantasimiljöer där allt kan bli verkligt när Robin är med.

Digitala läromedel i skolan – färdighetsträning!

Sanoma Utbildning jobbar hårt med digitala läromedel i skolan. Vi har sett till att Robin även har digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med i böckerna och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat. Barnen kan bingla både som ett undervisningsmoment i skolan och själva på sin fritid.

Digitala läromedel med lärarhandledning

Lärarguiden ger grundläggande förståelse och info om läromedlets olika byggstenar och grundtankar, bl. a. formativ bedömning, digitalt arbete, skrivande och det viktiga samtalet.

En digital lärarhandledning kompletterar den tryckta. Båda innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar och en tydlig arbetsgång för att snabbt komma igång med arbetet i klassen. De ger ett tryggt, pedagogiskt stöd till den mer ovane läraren, samtidigt som den berikar och ger tips till den som har undervisat målgruppen under en längre tid.
Lärarhandledningen online "Robin digital" innehåller även:

 • alla bilder ur läseboken att samtala kring

 • texten från läseboken

 • en bildbank med bilderna ur arbetsboken

 • alfabetet samt handalfabetet

 • kopieringsunderlag

 • diagnosavstämningar

Lärarguiden resonerar också kring arbetet med läsningen utifrån modellen ”The Simple View of Reading”, d.v.s. Läsning = Avkodning x Förståelse. Modellen härstammar från 1986 och bygger på forskarna Philip Gough och William Tunmers idéer.

En elev som brister i avkodningsfärdigheten men har god språklig förståelse har svårt att förstå vad han eller hon läser. På samma sätt har en annan elev med god avkodningsfärdighet men med en svaghet i den språkliga förståelsen också svårt att uppnå god läsförståelse. Det innebär att om någon av faktorerna avkodning eller språklig förståelse i modellen brister så blir alltid resultatet 0, det vill säga eleven uppnår inte läsförståelse. Dyslektiker kan ha problem med avkodningen medan elever med svenska som andraspråk kan svårigheter med förståelsen.

Lärarguiden innehåller förslag på hur du kan arbeta med motivation, avkodning och läsförståelse.

Klicka här för att köpa digitala läromedel online.