Serie

Robinböckerna

Robinböckerna är en modern och humoristisk läromedelsserie för F-3 med såväl omfattande lärarstöd, läseböcker och arbetsböcker som digital färdighetsträning i Bingel. Läseboken finns på fyra nivåer, så att eleverna får möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Robinböckerna, upplaga 1

Robin – den charmiga läskompisen!

Berättelserna om roboten Robin och barnen Molly och Elton innehåller humor och spänning. Böckerna utspelar sig i både vardags- och fantasimiljöer. Materialet är differentierat och kan anpassas till elevernas olika förmågor. Läseböckerna finns i fyra olika nivåer och arbetsböckerna i två. Till serien finns lärarguider som digitalt eller tryckt komplement. För förskoleklassen finns en högläsningsbok och arbetsbok. Och du, missa inte tillhörande övningar i Bingel!

Film om Robinböckerna

I filmen berättar redaktör Mikaela Fuchs om Robin: om de olika komponenterna samt pedagogiken och upplägget bakom läromedelsserien som uppskattas av både elever och lärare.

Läseboken

Läseboken finns på fyra nivåer. Historien är densamma på alla nivåer, men textmängd och ordval varierar. Alla nivåer har samma starka bildstöd och lyssningskoder så att eleverna även kan läslyssna på berättelsen.

Läsebok på fyra nivåer

Historien är densamma på alla nivåer men textmängden och ordvalet varierar. Detta gör att alla elever kan arbeta utifrån sin förmåga.

  • Vit nivå har minst text och passar elever med språkliga utmaningar eller svenska som andraspråk.
  • Blå nivå innehåller mindre textmängd, enklare meningsbyggnad och färre ljudstridigt stavade ord. I årskurs 1 förekommer inga ljudstridigt stavade ord.
  • Grön nivå innehåller mer text, ljudstridigt stavade ord och passar de flesta elever.
  • Röd nivå innehåller hela historien och används även som högläsningsbok. Boken passar de elever som läser relativt obehindrat och kan läsa en längre, mer komplex text.

Lyssningskoder

Till varje kapitel i läseboken finns en QR-kod. Med hjälp av den kan eleverna lyssna på texten.
Robin-merinfo02-QRkodAk1-480x435px.jpg

Arbetsbok

Arbetsboken finns på två nivåer. Till varje kapitel i läseboken finns två uppslag i arbetsboken. I alla årskurser finns uppgifter i läsförståelse.

Arbetsbok X innehåller extra stöttning i form av bland annat kortare texter och mer lättlästa instruktioner. Uppgifterna är desamma som i Robin Arbetsbok så att de båda arbetsböckerna kan användas parallellt i klassen.

Nyhet! Arbetsbok X för åk 1 kommer ut i augusti -24.

Arbetsbok på två nivåer

Till varje kapitel i läseboken finns två uppslag i både Arbetsbok och Arbetsbok X (extra stödjande). De kan båda användas till alla nivåer av läseboken. Arbetsbok X har samma uppgifter som Arbetsbok men uppgifterna är begränsade och instruktionerna är förkortade. Helt enkelt anpassad för de elever som behöver lite mer tid.

Facit till arbetsböckerna finns för nedladdning på hemsidan.

Arbetsbok årskurs 1

På det första uppslaget får eleverna arbeta med veckans bokstav, både ljudanalys och skrivträning. Det andra uppslaget handlar om språklära och läsförståelse, kopplad till texten i läseboken. Längst ner på sidan finns en stjärnuppgift som bjuder på en lite större utmaning.

Arbetsbok X åk 1 utkommer i augusti 2024.

Robin-merinfo03-arbetsbok1-uppslag-480x435px.jpg

Arbetsbok årskurs 2

Den första sidan i varje kapitel bygger på läsförståelse kopplad till kapitlet i läseboken och olika läsförståelsestrategier. På de övriga sidorna får eleverna arbeta med olika texttyper och relevant språklära kopplad till det centrala innehållet i svenska.

Robin-merinfo04-arbetsbok2-uppslag-480x435px.jpg

Arbetsbok årskurs 3

Den första sidan i varje kapitel bygger på läsförståelse kopplad till kapitlet i läseboken och olika läsförståelsestrategier. På de övriga sidorna får eleverna utöver språkliga och grammatiska uppgifter, arbeta processinriktat med flera olika texttyper. Här finns också Veckans snackis! som låter eleverna utveckla sin muntliga förmåga och argumentationsteknik.

Robin-merinfo05-arbetsbok3-uppslag-480x435px.jpg

Lärarguide

Lärarguiden innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar för arbetsgången med både läse- och arbetsboken. Här finns även rikligt med kopieringsunderlag samt en överskådlig fördjupning och inspiration kring olika pedagogiska förhållningssätt, resonemang om läsforskning, digitala möjligheter, svenska som andraspråk, det viktiga skrivandet och om vägen till att bli en aktiv läsare.

I Lärarstöd Digital finns hela den tryckta lärarguiden, förberedda digitala genomgångar samt alla kopieringsunderlag för nedladdning.

Lärarguider åk 1-3

De didaktiska tankarna i lärarguiden tar bland annat avstamp i modellen The Simple View of Reading, som utgår från att såväl motivation som avkodning och språkförståelse alla är lika viktiga komponenter för att nå läsförståelse.

Till varje kapitel finns en gedigen arbetsgång som skapar engagemang och nyfikenhet inför det kommande kapitlet i läseboken samt inför uppgifterna i arbetsboken.

Den inledande delen av lärarguiderna innehåller en matris, uppdaterad utifrån Lgr 22, över vad Robinböckerna behandlar i de olika årskurserna, presentation av olika läs- och läsförståelsestrategier, förslag på ett formativt arbetssätt samt på hur eleverna kan utvecklas till aktiva läsare och kommunikativa skribenter.

Det finns även rikligt med kopieringsunderlag med bland annat regelbundna avstämningar, Koll på!, efter vart femte kapitel.

Material för förskoleklass

Materialet för förskoleklassen innehåller en högläsningsbok, arbetsbok, lärarguide och digitalt lärarstöd samt färdighetsträning i Bingel.

Robinböckerna för förskoleklassen är den inledande delen i vår serie om den charmiga roboten Robin. I materialet ingår en högläsningsbok, en arbetsbok, tryckt lärarguide och digitalt lärarstöd samt färdighetsträning i Bingel. Läs mer om de olika komponenterna här:

Högläsningsboken

I högläsningsboken Schh, en hemlis! får vi bekanta oss med Molly och Elton och ta del av hur Robin växer fram i pappa Jonnys verkstad. De 25 kapitlen präglas av humor och äventyr, varvat med vardagsnära innehåll som blir en bra grund för samtal.

Robin-overblick4-lasebokarbetsbokF-480x400px.jpg

Arbetsboken

I arbetsboken finns två uppslag kopplade till varje kapitel i högläsningsboken. Det innehåller såväl hörförståelse som språkligt arbete och uppgifter som förbereder för skrivande. Materialet bygger på det nationella kartläggningsstödet Hitta språket och är till god hjälp för lärarens uppföljning och vidare planering av undervisningen. I vart femte kapitel finns en diagnossida för bedömning och självbedömning av de tidigare kapitlen.

Robin-merinfo09-Fuppslag-480x435px.jpg

Lärarguide

De didaktiska tankarna i lärarguiden tar avstamp i modellen The Simple View of Reading som utgår från att såväl motivation som avkodning och språkförståelse är alla lika viktiga komponenter för att lära sig läsa med förståelse. I förskoleklassen fokuserar arbetet på att bryta ner dessa i mindre byggstenar. Dessa kallas i arbetsboken för Lyssna och förstå, Texten och jag, Ljud och bokstav samt Penna och hand.

Till varje kapitel finns en metodisk arbetsgång för såväl arbetet med högläsningen och hörförståelsen som med det fonologiska och språkliga arbetet. Lärarguiden innehåller även rikligt med kopieringsunderlag.

Robin-merinfo10-Flararguide-480x435px.jpg

Tillhörande produkter

Till serien finns en mängd kringprodukter såsom läxböcker, läsförståelsekort, stavningsböcker, bokstavsbok, väggalfabet och en Robinmaskot.

Digital färdighetsträning i Bingel

Till Robinböckerna finns digital färdighetsträning i Bingel. Alla övningar är kopplade till kapitlen i läse- och arbetsboken och följer samma progression.

Läs mer om Bingel

Digitalt lärarstöd

I det digitala lärarstödet finns allt du som lärare behöver i din undervisning samlat på ett ställe. Här hittar du bland annat:

  • Hela den tryckta lärarguiden
  • Läseböckerna på alla nivåer (ej Schh, en hemlis!)
  • Boken på röd nivå inläst.
  • Förberedda bildpromenader inför läsning av varje kapitel.
  • Digitala förarbeten till uppgifterna i arbetsboken.
  • Extra kopieringsunderlag för nedladdning
Läs mer om Lärarstöd digital

Onlineböcker

Robinböckerna finns som onlineböcker. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar och texten är inte inläst. Boken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Onlineböcker

Möt författarna

Lär känna författarna bakom Robinböckerna och hör hur karaktären Robin och böckerna kom till. Se även när illustratören Millis tecknar Robin – från skiss till färdig bild.

Läs mer

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Robin-introduktion-1180x480px.jpg

Produkter i serien

Robinböckerna, upplaga 1

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3