Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Psykiatri 2 som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Människans psyke

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-29  (Komprimerad fil, 13,9 MB)

Innehåll:
Människans psyke - sid 9
Människans psyke - sid 10
Teorier om människans psykiska utveckling - sid 11
Sigmund Freuds teori om utveckling - sid 12
Den anala fasen, ca 1,5-3 år - sid 13
Latensperioden, ca 6-8 år till puberteten - sid 14
Erik H. Eriksons teori om utveckling - sid 15
Småbarnsåldern, ca 2-3 år - sid 16
Den tidiga skolåldern, ca 5-13 år - sid 17
Medelåldern, ca 40-65 år - sid 18 
Den sena vuxenåldern, från ca 65 år - sid 19
Känslan av ett kärnsjälv, ca 2-6 månader - sid 20
Känslan av ett verbalt själv, ca 15-18 månader - sid 21
Jean Piagets teori om kognitiv utveckling - sid 22
De konkreta operationernas period, 7-11 år - sid 23
Det abstrakta tänkandets period, 11-16 år - sid 24
Margaret Mahlers objektrelationsteori - sid 25
Objektkonstans, ca 3-5 år - sid 26
Olika sätt att se på psykiska problem och störningar - sid 27
Kognitivt synsätt - sid 28
Studieuppgifter - sid 29

Kapitel 2 - Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna

Ladda ner hela kapitel 2, sida 30-60  (Komprimerad fil, 20,9 MB)

Innehåll:
Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna - sid 30
Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna - sid 31
Barns sätt att uttrycka psykisk ohälsa - sid 32
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 33
Unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 34
Autismspektrumstörning - sid 35
Autismspektrumstörning - sid 36
Adhd - sid 37
Adhd - sid 38
Tourettes syndrom - sid 39
Tvångssyndrom - sid 40
Depression hos barn och tonåringar - sid 41
Symtom - sid 42
Schizofreni - sid 43
Ätstörningar - sid 44
Anorexia nervosa - sid 45
Bulemia nervosa - sid 46
Hetsätning - sid 47
Hetsätning - sid 48
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 49
Nätverksarbete - sid 50
Omvårdnad och omsorg - sid 51
Familjen - sid 52
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa - sid 53
Övergrepp mot barn - sid 54
Övergrepp mot barn - sid 55
Barn och unga som far illa - sid 56
Inledande bestämmelse i LVU - sid 57
Barnorganisationer - sid 58
Studieuppgifter - sid 59
Film - sid 60

Kapitel 3 - Ångest, fobier och tvång

Ladda ner hela kapitel 3, sida 61-75  (Komprimerad fil, 9,4 MB)

Innehåll:
Ångest, fobier och tvång - sid 61
Ångest, fobier och tvång - sid 62
Ångest - sid 63
Panikångest - sid 64
Fobier - sid 65
Somatiska symtom, hypokondri - sid 66
Konvertionssyndrom - sid 67
Utveckling av ångest, fobier och tvångssyndrom - sid 68
Utveckling av ångest, fobier och tvångssyndrom - sid 69
Försvarsmekanismer - sid 70
Försvarsmekanismer - sid 71
Omvårdnad och omsorg - sid 72
Bemötande - sid 73
Stöd till närstående - sid 74
Studieuppgifter - sid 75

Kapitel 4 - Kris och posttraumatiskt stressyndrom

Ladda ner hela kapitel 4, sida 76-90  (Komprimerad fil, 8,9 MB)

Innehåll:
Kris och posttraumatiskt stressyndrom - sid 76
Kris - sid 77
Krisstöd - sid 78
Akut stressyndrom - sid 79
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 80
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 81
Traumatiserade barn - sid 82
Traumatiserade barn - sid 83
Utlösande faktorer - sid 84
Utlösande faktorer - sid 85
Behandling - sid 86
Omvårdnad och omsorg - sid 87
Kroppsundersökning - sid 88
Personer från andra kulturer - sid 89
Studieuppgifter - sid 90

Kapitel 5 - Suicid

Ladda ner hela kapitel 5, sida 91-105  (Komprimerad fil, 9,5 MB)

Innehåll:
Suicid - sid 91
Suicid - sid 92
Suicid - sid 93
Suicidala processen - sid 94
Suicid bland barn och ungdomar - sid 95
Suicidprevention - sid 96
Att förhålla sig till en suicidnära person - sid 97
Suicidskattning - sid 98
Omvårdnad vid suicidförsök - sid 99
Efter suicidförsök - sid 100
Sorgereaktioner hos närstående - sid 101
Stöd till närstående - sid 102
När någon tagit sitt liv - sid 103
När någon tagit sitt liv - sid 104
Studieuppgifter - sid 105

Kapitel 6 - Förstämningssyndrom

Ladda ner hela kapitel 6, sida 106-122  (Komprimerad fil, 10,3 MB)

Innehåll:
Förstämningssyndrom - sid 106
Förstämningssyndrom - sid 107
Depression - sid 108
Utmattningssyndrom - sid 109
Egentlig depression - sid 110
Dystymi - sid 111
Melankoliskt syndrom - sid 112
Bipolära syndrom - sid 113
Hypomani och mani - sid 114
Orsaker - sid 115
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 116
När hämningen släpper - sid 117
Stöd till kvinnor - sid 118
Stöd till män - sid 119
Stöd till närstående - sid 120
Studieuppgifter - sid 121
Studieuppgifter - sid 122

Kapitel 7 - Personlighetsstörningar

Ladda ner hela kapitel 7, sida 123-139  (Komprimerad fil, 10,5 MB)

Innehåll:
Personlighetsstörningar - sid 123
Personlighetsstörningar - sid 124
Allmänt om personlighetsstörningar - sid 125
Allmänt om personlighetsstörningar - sid 126
Borderline personlighetsstörning - emotionellt instabil personlighetsstörning - sid 127
Dialogen - sid 128
Ångest - sid 129
Ont och gott - sid 130
Gränser - sid 131
Narcissistisk personlighetsstörning - sid 132
Antisocial personlighetsstörning - sid 133
Histrionisk personlighetsstörning - sid 134
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 135
Omvårdnad och omsorg - sid 136
Stöd till närstående och samverkan med andra verksamheter - sid 137
Studieuppgifter - sid 138
Studieuppgifter - sid 139

Kapitel 8 - Psykoser

Ladda ner hela kapitel 8, sida 140-155  (Komprimerad fil, 10,8 MB)

Innehåll:
Psykoser - sid 140
Psykoser - sid 141
Allmänt om psykoser - sid 142
Den kortvariga psykosen - sid 143
Psykos efter förlossning - sid 144
Schizofren psykos - sid 145
Schizofren psykos - sid 146
Vanföreställningssyndrom - sid 147
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 148
Omvårdnad och omsorg - sid 149
Psykosociala insatser - sid 150
Ett självständigt liv - sid 151
Stöd till närstående och samverkan med andra verksamheter - sid 152
Stödföreningar - sid 153
Studieuppgifter - sid 154
Studieuppgifter - sid 155

Kapitel 9 - Substansberoende

Ladda ner helakapitel 9, sida 156-181  (Komprimerad fil, 18,7 MB)

Innehåll:
Substansberoende - sid 156
Substansberoende - sid 157
Riskbruk, missbruk och beroende - sid 158
Beroende - sid 159
Alkoholberoende - sid 160
Fysiska skador - sid 161
Abstinens - sid 162
Avgiftning - sid 163
Läkemedelsberoende - sid 164
Analgetika - sid 165
Narkotikaberoende - sid 166
Centralstimulerande substanser - sid 167
Opiater - sid 168
Hallucinogena substanser - sid 169
Kat - sid 170
Lösningsmedel - sid 171
Dopingpreparat - sid 172
Spelberoende - sid 173
Behandling och omvårdnad - sid 174
Läkemedelsassisterad behandling - sid 175
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM - sid 176
Stöd till närstående - sid 177
Stöd till närstående - sid 178
Stödföreningar - sid 179
Studieuppgifter - sid 180
Studieuppgifter - sid 181

Kapitel 10 - Samsjuklighet och komplex psykisk problematik

Ladda ner hela kapitel 10, sida 182-196  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Samsjuklighet och komplex psykisk problematik - sid 182
Samsjuklighet och komplex psykisk problematik - sid 183
Samsjuklighet - sid 184
Samsjuklighet - sid 185
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 186
Utredning - sid 187
Behandling - sid 188
Familj och nätverk - sid 189
Rättspsykiatri - sid 190
Allvarlig psykisk störning - sid 191
Lag om rättspsykiatrisk vård - sid 192
Öppen rättspsykiatrisk vård - sid 193
Behandling och omvårdnad - sid 194
Utskrivning - sid 195
Studieuppgifter - sid 196

Kapitel 11 - Psykisk ohälsa hos äldre

Ladda ner hela kapitel 11, sida 197-209  (Komprimerad fil, 8,2 MB)

Innehåll:
Psykisk ohälsa hos äldre - sid 197
Psykisk ohälsa hos äldre - sid 198
Ångestsyndrom - sid 199
Depression - sid 200
Melankoli - sid 201
Bipolärt syndrom - sid 202
Förvirringstillstånd - sid 203
Psykos - sid 204
Missbruk och beroende - sid 205
Wernicke-Korsakoffs syndrom - sid 206
Äldre och läkemedel - sid 207
Sömnstörningar, ensamhet och suicid - sid 208
Studieuppgifter - sid 209

Kapitel 12 - Psykiatrisk behandling

Ladda ner hela kapitel 12, sida 210-231  (Komprimerad fil, 15,1 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk behandling - sid 210
Diagnossystem - sid 211
Skattningar - sid 212
Behandling - sid 213
Antidepressiva läkemedel - sid 214
Antidepressiva läkemedel - sid 215
Antipsykotiska läkemedel - sid 216
Antipsykotiska läkemedel - sid 217
Elektrokonvulsiv behandling, ECT - sid 218
Beteendeterapeutiska och kognitiva behandlingsmetoder - sid 219
Dialektisk beteendeterapi - sid 220
Dialektisk beteendeterapi - sid 221
Fobiträning - sid 222
Mindfulness - sid 223
Psykodynamiska behandlingsmetoder - sid 224
Miljöterapi - sid 225
Psykoterapi - sid 226
Familjeterapi - sid 227
Gestaltterapi - sid 228
Psykiatrisk öppenvård och dagsjukvård - sid 229
Studieuppgifter - sid 230
Studieuppgifter - sid 231

Kapitel 13 - Psykiatrisk omvårdnad och omsorg

Ladda ner hela kapitel 13, sida 232-251  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk omvårdnad och omsorg - sid 232
Psykiatrisk omvårdnad och omsorg - sid 233
Omvårdnad och omsorg - sid 234
Psykiatrisk omvårdnad - sid 235
Hummelvolls omvårdnadsallians - sid 236
Bearbetningsfas - sid 237
Familjeomvårdnad - sid 238
Omvårdnads- och omsorgsprocessen - sid 239
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) - sid 240
Omvårdnadsdokumentation - sid 241
Kontaktperson - sid 242
Psykiatrisk tvångsvård - sid 243
Regler för tvångsvård - sid 244
Speciella regler för tvångsvård - sid 245
Stödperson - sid 246
Vårdmiljö inom sluten vård - sid 247
Socialtjänstens ansvar - sid 248
Ansökan om bistånd - sid 249
Studieuppgifter - sid 250
Studieuppgifter - sid 251

Kapitel 14 - Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning

Ladda ner hela kapitel 14, sida 252-263  (Komprimerad fil, 7,5 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 252
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 253
Psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder - sid 254
Rehabiliteringsinriktade modeller - sid 255
Rehabiliteringsinriktade modeller - sid 256
Samordnad rehabilitering - sid 257
Samverkansplan - sid 258
Återhämtning vid psykisk störning - sid 259
Empowerment - sid 260
Coping - sid 261
Salutogenes - sid 262
Studieuppgifter - sid 263

Kapitel 15 - Yrkesroll och samarbete

Ladda ner hela kapitel 15, sida 264-281  (Komprimerad fil, 12,3 MB)

Innehåll:
Yrkesroll och samarbete - sid 264
Yrkesroll och samarbete - sid 265
Yrkesrollen inom psykiatrisk omvårdnad och omsorg - sid 266
Helhetssyn - sid 267
Etik - sid 268
Människosyn och människovärde - sid 269
Människosyn och människovärde - sid 270
Empati - sid 271
Medkänsla och bekräftelse - sid 272
Samtal och kommunikation - sid 273
Motiverande samtal - sid 274
Kommunikationshinder i omvårdnads- och omsorgssituationer - sid 275
Projektiv identifikation - sid 276
Yrkesmässig handledning - sid 277
Kollegavägledning - sid 278
Samarbete och revirtänkande - sid 279
Samverkan - sid 280
Studieuppgifter - sid 281

Kapitel 16 - Prevention, förbättrings- och kvalitetsarbete

Ladda ner hela kapitel 16, sida 282-295  (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Prevention, förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 282
Prevention och promotion - sid 283
Evidensbaserad omvårdnad och omsorg - sid 284
Shared decision making - sid 285
Implementering - sid 286
Modelltrohet - sid 287
Förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 288
Genombrottsmetoden - sid 289
Forskning inom psykiatrisk omvårdnad - sid 290
Forskning inom psykiatrisk omvårdnad - sid 291
Studieuppgifter - sid 292
Studieuppgifter - sid 293
Ämne - Psykiatri - sid 294
Psykiatri 2, 200 poäng - sid 295

Psykiatri 2 (2 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev