Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Palliativ vård som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introkapitel, sida 3-9  (Komprimerad fil, 3,2 MB)

Kapitel 1 - Palliativ vård

Ladda ner hela kapitel 1, sida 10-45  (Komprimerad fil, 21,7 MB)

Innehåll:
Palliativ vård - sid 10
Vård av döende ur ett historiskt perspektiv - sid 11
Vård av döende ur ett historiskt perspektiv - sid 12
Hospicefilosofin och den palliativa vårdens utveckling - sid 13
Vad är palliativ vård? - sid 14
Vad är palliativ vård? - sid 15
Stödåtgärder - sid 16
Den palliativa vårdens utveckling i Sverige - sid 17
Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut - sid 18
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - sid 19
Den palliativa vårdens värdegrund - sid 20
Etiska aspekter i den palliativa vården - sid 21
Etiska aspekter i den palliativa vården - sid 22
Etiska överväganden - sid 23
Etiska principer - sid 24
Etiska principer - sid 25
Etiska principer - sid 26
Etiska principer - sid 27
Palliativ vård ur olika perspektiv - sid 28
Äldre personer med nedsatt autonomi - sid 29
Barn och döden - sid 30
Barn och döden - sid 31
Barns syn på döden - sid 32
Krisreaktioner hos barn - sid 33
Att samtala med barn om döden - sid 34
Olika kulturers syn på döden - sid 35
Olika kulturers syn på döden - sid 36
Olika kulturers syn på döden - sid 37
Närståendes roll i den palliativa vården - sid 38
Stöd till närstående - en hörnsten i den palliativa vården - sid 39
Att arbeta i den palliativa vården - sid 40
Att arbeta i den palliativa vården - sid 41
Att arbeta i den palliativa vården - sid 42
Begrepp och termer i den palliativa vården - sid 43
Begrepp och termer i den palliativa vården - sid 44
Studieuppgifter - sid 45

Kapitel 2 - Döden - en del av livet

Ladda ner kapitel 2, sida 46-63  (Komprimerad fil, 9,9 MB)

Innehåll:
Döden - en del av livet - sid 46
Döden - en del av livet - sid 47 
Synen på döden - sid 48 
Hur definierar man begreppet död? - sid 49 
Döendet - en process - sid 50 
När inleds den palliativa vården? - sid 51 
Tidig och sen palliativ fas - sid 52 
Brytpunktssamtal - sid 53 
Den goda döden - sid 54 
Den goda döden - sid 55 
Förenta Nationernas deklaration om den döendes rättigheter - sid 56 
Livsuppehållande behandling - sid 57 
Avslutande av livsuppehållande behandling - sid 58 
Beslut om att inte inleda eller att avsluta livsuppehållande behandling - sid 59 
Beslut om att ej inleda hjärt- och lundräddning (HLR) - sid 60 
Eutanasi - sid 61 
Etiska aspekter och lagstiftningens syn på aktiv dödshjälp - sid 62 
Studieuppgifter - sid 63 

Kapitel 3 - Kommunikation och relation

Ladda ner hela kapitel 3, sida 64-73  (Komprimerad fil, 5,3 MB)

Innehåll:
Kommunikation och relation - sid 64
Kommunikation och relation - en hörnsten i den palliativa vården - sid 65
Dialogens betydelse - sid 66 
Samtal i dödens närhet - sid 67 
Faktorer som påverkar samtalet - sid 68 
Hur samtalet förs - sid 69 
Att våga samtala om känslor - sid 70 
Deltagare i samtalet - sid 71 
Det goda samtalet - sid 72 
Studieuppgifter - sid 73 

Kapitel 4 - Kriser och krisreaktioner

Ladda ner hela kapitel 4, sida 74-97  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Kriser och krisreaktioner - sid 74
Att hantera kriser - sid 75
Vad är en psykisk kris? - sid 76 
Den traumatiska krisen - sid 77 
Livssituationens betydelse vid en kris - sid 78 
Döendets förluster - sid 79 
Döendets förluster - sid 80 
Krisens förlopp - sid 81 
Krisens faser - sid 82 
Krisens faser - sid 83 
Döendets stadier - sid 84 
Döendets stadier - sid 85 
Krisreaktioner - sid 86 
Försvarsmekanismer vid akut kris - sid 87 
Coping - sid 88 
Copingstrategier vid livshotande sjukdom - sid 89 
Copingstrategier hos de närstående - sid 90 
Att möta människor i kris - psykosocialt stöd vid kriser - sid 91 
Att lyssna och att vara delaktig - sid 92 
Livslänkar - sid 93 
Livslänkar - sid 94 
Livslänkar - sid 95 
Professionell krisbearbetning - sid 96 
Studieuppgifter - sid 97 

Kapitel 5 - Den palliativa vårdens kvalitet och organisation

Ladda ner hela kapitel 5, sida 98-145  (Komprimerad fil, 33,4 MB)

Innehåll:
Den palliativa vårdens kvalitet och organisation - sid 98
Evidensbaserad vård - sid 99
Systematiskt kvalitetsarbete - sid 100
Patientsäkerheteslagen (SFS 2010:659) - sid 101
Tillsyn över verksamheten - sid 102
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) - sid 103
Samordning och samverkan i den palliativa vården - sid 104
Den palliativa vårdens organisation - sid 105
Var bedrivs den palliativa vården? - sid 106
Olika verksamheter där palliativ vård bedrivs - sid 107
Olika verksamheter där palliativ vård bedrivs - sid 108
Det multiprofessionella teamet - en hörnsten i den palliativa vården - sid 109
Stöd till personalen i teamet - sid 110
Det palliativa vårdteamet - sid 111
Det palliativa vårdteamet - sid 112
Det palliativa vårdteamet - sid 113
Det palliativa vårdteamet - sid 114
Strukturerat arbetssätt - sid 115
De 6 S:n - sid 116 
Självbild - sid 117
Självbestämmande - sid 118
Sociala relationer - sid 119
Symtomlindring - sid 120
Symtomlindring - sid 121
Strategier - sid 122
Liverpool Care Pathway (LCP) - sid 123
Liverpool Care Pathway (LCP) - sid 124
Liverpool Care Pathway (LCP) - sid 125 
SBAR - sid 126
Symtomskattning och skattningsinstrument - sid 127
Symtomskattning och skattningsinstrument - sid 128
Symtomskattning och skattningsinstrument - sid 129
Riskbedömning och riskbedömningsinstrument - sid 130
Riskbedömning och riskbedömningsinstrument - sid 131
Riskbedömning och riskbedömningsinstrument - sid 132
Kvalitetsregister - sid 133 
Kvalitetsregister - sid 134 
Senior Alert - sid 135
Den palliativa vårdens planering - sid 136
Den palliativa vårdens planering - sid 137
Individuell vård- och omsorgsplan - sid 138
Genomförandeplan och levnadsberättelse - sid 139
Samordnad individuell plan (SIP) - sid 140
Dokumentation av den palliativa vården - sid 141 
Patientjournalen - sid 142
Nationell patientöversikt (NPÖ) - sid 143 
VIPS - sid 144
Studieuppgifter - sid 145

Kapitel 6 - Vanliga sjukdomstillstånd i den palliativa vården

Ladda ner hela kapitel 6, sida 146-164  (Komprimerad fil, 11,3 MB)

Innehåll:
Vanliga sjukdomstillstånd i den palliativa vården - sid 146
Demenssjukdomar - sid 147
Demenssjukdomens förlopp - sid 148 
Hjärtsvikt - sid 149 
Hjärtsvikt - sid 150 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - sid 151 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - sid 152 
Muskelsjukdomar - sid 153 
Neurologiska sjukdomar - sid 154 
Neurologiska sjukdomar - sid 155 
Neurologiska sjukdomar - sid 156 
Multipel skleros (MS) - sid 157
Parkinsons sjukdom - sid 158
Parkinsons sjukdom - sid 159
Stroke - sid 160
Stroke - sid 161
Tumörsjukdomar - sid 162
Tumörsjukdomar - sid 163
Studieuppgifter - sid 164 

Kapitel 7 - Symtomkontroll i den palliativa vården

Ladda ner hela kapitel 7, sida 165-257  (Komprimerad fil, 63,6 MB)

Innehåll:
Symtomkontroll i den palliativa vården - sid 165
Symtomkontroll i den palliativa vården - sid 166
Symtomkontroll i den palliativa vården - sid 167 
Symtomkontroll - en hörnsten i den palliativa vården - sid 168 
Symtomkontroll - en hörnsten i den palliativa vården - sid 169 
Symtomkontroll, vård och omsorg - sid 170 
Symtomkontroll, vård och omsorg - sid 171 
Vård- och omsorg - sid 172 
Smärta - sid 173 
Smärta - sid 174 
Fysisk smärta - sid 175 
Psykisk smärta - sid 176
Psykisk smärta - sid 177
Social smärta - sid 178 
Orsaker till fysisk smärta - sid 179 
Orsaker till fysisk smärta - sid 180 
Smärtskattning - sid 181 
Smärtskattning - sid 182 
Smärtskattning - sid 183 
Vård och omsorg vid smärta - sid 184 
Vård och omsorg vid smärta - sid 185 
Vård och omsorg vid smärta - sid 186 
Symtomkontroll vid smärta - sid 187 
Läkemedelsbehandling enligt WHO:s riktlinjer - sid 188 
Vanliga biverkningar vid behandling med morfin eller morfinliknande preparat - sid 189 
Kompletterande och komplementär smärtbehandling - sid 190 
Trötthet - sid 191 
Symtomskattning - sid 192 
Vård och omsorg vid trötthet - sid 193 
Symtomkontroll - sid 194 
Aptitlöshet och avmagring - sid 195 
Symtomskattning - sid 196 
Vård och omsorg vid aptitlöshet och avmagring - sid 197 
Symtomkontroll - sid 198 
Symtomkontroll - sid 199 
Symtomkontroll - sid 200 
Illamående - sid 201 
Bakomliggande orsaker - sid 202 
Symtomskattning - sid 203
Symtomskattning - sid 204
Symtomkontroll - sid 205
Symtomkontroll - sid 206
Förstoppning - sid 207
Bakomliggande orsaker - sid 208
Symtomskattning - sid 209
Vård och omsorg vid förstoppning - sid 210
Symtomkontroll - sid 211
Symtomkontroll - sid 212
Diarré - sid 213
Vård och omsorg vid diarré - sid 214
Symtomkontroll - sid 215
Andnöd - sid 216
Bakomliggande orsaker - sid 217
Utredning och diagnostik vid bakomliggande sjukdomar - sid 218
Symtomskattning - sid 219
Vård och omsorg vid andnöd - sid 220
Vård och omsorg vid andnöd - sid 221
Symtomkontroll - sid 222
Symtomkontroll - sid 223
Symtomkontroll - sid 224
Symtomkontroll - sid 225
Oro och ångest - sid 226
Bakomliggande orsaker - sid 227
Vård och omsorg vid ångest - sid 228
Vård och omsorg vid ångest - sid 229
Symtomkontroll - sid 230
Depression - sid 231
Symtomskattning - sid 232
Symtomkontroll - sid 233
Förvirring - sid 234
Symtomskattning - sid 235
Vård och omsorg vid förvirring - sid 236
Symtomkontroll - sid 237
Symtomkontroll - sid 238
Besvär från munhåla och svalg - sid 239
Symtomskattning - sid 240
Vård och omsorg vid munhälsoproblem - sid 241
Vård och omsorg vid munhälsoproblem - sid 242
Vård och omsorg vid munhälsoproblem - sid 243
Symtomkontroll - sid 244
Feber - sid 245
Symtomskattning - sid 246
Hicka - sid 247
Symtomskattning - sid 248
Hosta - sid 249
Vård och omsorg vid hosta - sid 250
Klåda - sid 251
Vård och omsorg vid klåda - sid 252
Kramper/muskelryckningar - sid 253
Vård och omsorg vid kramper/muskelryckningar - sid 254
Komplementär behandling - sid 255
Komplementär behandling - sid 256
Studieuppgifter - sid 257 

Kapitel 8 - Vård och omsorg i livets slutskede

Ladda ner hela kapitel 8, sida 258-305  (Komprimerad fil, 29,8 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg i livets slutskede - sid 258
Vård och omsorg i livets slutskede - sid 259
Viktiga principer vid vård och omsorg i livets slutskede - sid 260
Miljö - sid 261
Miljö - sid 262
Hygien, hudvård och trycksår - sid 263
Hygien och hudvård - sid 264
Hygien och hudvård - sid 265
Trycksår - sid 266
Trycksår - sid 267
Munhälsa - sid 268
Munhälsa - sid 269
Urin och avföring - elimination - sid 270
Urin och avföring - elimination - sid 271
Urin och avföring - elimination - sid 272
Mat och dryck - sid 273
Måltidens betydelse - sid 274
Orsaker till nutritionsproblem - sid 275
Riskbedömning och utredning av nutritionsstatus i den palliativa vården - sid 276
Riskbedömning och utredning av nutritionsstatus i den palliativa vården - sid 277
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 278
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 279
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 280
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 281
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 282
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 283
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 284
Aktivitet och vila - sid 285
Aktivitet och vila - sid 286
Träning - sid 287
Träning - sid 288
Fallrisk - sid 289
Sociala relationer - sid 290
Nära relationer - sid 291
Medicintekniska produkter - sid 292
Vad är en medicinteknisk produkt? - sid 293
Medicintekniska produkter i den palliativa vården - sid 294
Vård, omsorg och symtomlindring vid palliativ vård i livets slutskede - sid 295
Vård och omsorg - sid 296
Läkemedelsbehandling - sid 297
Palliativa läkemedel - sid 298
Rätten att inte behöva dö ensam - sid 299
Att vaka hos den döende - sid 300
Olika tecken på att döden närmar sig - sid 301
Dödsögonblicket - sid 302
Stöd till närstående - sid 303
Närståendepenning - sid 304
Studieuppgifter - sid 305

Kapitel 9 - Efter döden

Ladda ner hela kapitel 9, sida 306-317  (Komprimerad fil, 6,4 MB)

Innehåll:
Efter döden - sid 306
Fastställande av dödsfallet - sid 307
Fastställande av dödsfallet - sid 308
Att ta hand om den döda kroppen - sid 309
Tillvägagångssätt vid omhändertagande av den döda kroppen - sid 310
Att ta avsked - sid 311
Att ta avsked - sid 312
Stöd till de närstående i samband med dödsfallet - sid 313
Begravningen - sid 314
Efterlevandestöd - sid 315
Studieuppgifter - sid 316
Studieuppgifter - sid 317

Ämne - Sjukvård

Ladda ner hela kapitlet "Ämne - Sjukvård", sida 318-328  (Komprimerad fil, 10 MB)

Innehåll:
Ämne - Sjukvård - sid 318
Palliativ vård, 100 poäng - sid 319
Litteratur - sid 321
Litteratur - sid 322
Litteratur - sid 323
Litteratur - sid 324
Litteratur - sid 325
Litteratur - sid 326
Litteratur - sid 327
Webbadresser - sid 328

Palliativ vård, upplaga 2 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev