Palliativ vård, upplaga 2

Ljudfiler

Här kan du ladda ner hela Palliativ vård som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introkapitel, sida 3-9  (Komprimerad fil, 3,2 MB)

Kapitel 1 - Palliativ vård

Ladda ner hela kapitel 1, sida 10-45  (Komprimerad fil, 21,7 MB)

Innehåll:
Palliativ vård - sid 10
Vård av döende ur ett historiskt perspektiv - sid 11
Vård av döende ur ett historiskt perspektiv - sid 12
Hospicefilosofin och den palliativa vårdens utveckling - sid 13
Vad är palliativ vård? - sid 14
Vad är palliativ vård? - sid 15
Stödåtgärder - sid 16
Den palliativa vårdens utveckling i Sverige - sid 17
Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut - sid 18
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - sid 19
Den palliativa vårdens värdegrund - sid 20
Etiska aspekter i den palliativa vården - sid 21
Etiska aspekter i den palliativa vården - sid 22
Etiska överväganden - sid 23
Etiska principer - sid 24
Etiska principer - sid 25
Etiska principer - sid 26
Etiska principer - sid 27
Palliativ vård ur olika perspektiv - sid 28
Äldre personer med nedsatt autonomi - sid 29
Barn och döden - sid 30
Barn och döden - sid 31
Barns syn på döden - sid 32
Krisreaktioner hos barn - sid 33
Att samtala med barn om döden - sid 34
Olika kulturers syn på döden - sid 35
Olika kulturers syn på döden - sid 36
Olika kulturers syn på döden - sid 37
Närståendes roll i den palliativa vården - sid 38
Stöd till närstående - en hörnsten i den palliativa vården - sid 39
Att arbeta i den palliativa vården - sid 40
Att arbeta i den palliativa vården - sid 41
Att arbeta i den palliativa vården - sid 42
Begrepp och termer i den palliativa vården - sid 43
Begrepp och termer i den palliativa vården - sid 44
Studieuppgifter - sid 45

Kapitel 2 - Döden - en del av livet

Ladda ner kapitel 2, sida 46-63  (Komprimerad fil, 9,9 MB)

Innehåll:
Döden - en del av livet - sid 46
Döden - en del av livet - sid 47 
Synen på döden - sid 48 
Hur definierar man begreppet död? - sid 49 
Döendet - en process - sid 50 
När inleds den palliativa vården? - sid 51 
Tidig och sen palliativ fas - sid 52 
Brytpunktssamtal - sid 53 
Den goda döden - sid 54 
Den goda döden - sid 55 
Förenta Nationernas deklaration om den döendes rättigheter - sid 56 
Livsuppehållande behandling - sid 57 
Avslutande av livsuppehållande behandling - sid 58 
Beslut om att inte inleda eller att avsluta livsuppehållande behandling - sid 59 
Beslut om att ej inleda hjärt- och lundräddning (HLR) - sid 60 
Eutanasi - sid 61 
Etiska aspekter och lagstiftningens syn på aktiv dödshjälp - sid 62 
Studieuppgifter - sid 63 

Kapitel 3 - Kommunikation och relation

Ladda ner hela kapitel 3, sida 64-73  (Komprimerad fil, 5,3 MB)

Innehåll:
Kommunikation och relation - sid 64
Kommunikation och relation - en hörnsten i den palliativa vården - sid 65
Dialogens betydelse - sid 66 
Samtal i dödens närhet - sid 67 
Faktorer som påverkar samtalet - sid 68 
Hur samtalet förs - sid 69 
Att våga samtala om känslor - sid 70 
Deltagare i samtalet - sid 71 
Det goda samtalet - sid 72 
Studieuppgifter - sid 73 

Kapitel 4 - Kriser och krisreaktioner

Ladda ner hela kapitel 4, sida 74-97  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Kriser och krisreaktioner - sid 74
Att hantera kriser - sid 75
Vad är en psykisk kris? - sid 76 
Den traumatiska krisen - sid 77 
Livssituationens betydelse vid en kris - sid 78 
Döendets förluster - sid 79 
Döendets förluster - sid 80 
Krisens förlopp - sid 81 
Krisens faser - sid 82 
Krisens faser - sid 83 
Döendets stadier - sid 84 
Döendets stadier - sid 85 
Krisreaktioner - sid 86 
Försvarsmekanismer vid akut kris - sid 87 
Coping - sid 88 
Copingstrategier vid livshotande sjukdom - sid 89 
Copingstrategier hos de närstående - sid 90 
Att möta människor i kris - psykosocialt stöd vid kriser - sid 91 
Att lyssna och att vara delaktig - sid 92 
Livslänkar - sid 93 
Livslänkar - sid 94 
Livslänkar - sid 95 
Professionell krisbearbetning - sid 96 
Studieuppgifter - sid 97 

Kapitel 5 - Den palliativa vårdens kvalitet och organisation

Ladda ner hela kapitel 5, sida 98-145  (Komprimerad fil, 33,4 MB)

Innehåll:
Den palliativa vårdens kvalitet och organisation - sid 98
Evidensbaserad vård - sid 99
Systematiskt kvalitetsarbete - sid 100
Patientsäkerheteslagen (SFS 2010:659) - sid 101
Tillsyn över verksamheten - sid 102
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) - sid 103
Samordning och samverkan i den palliativa vården - sid 104
Den palliativa vårdens organisation - sid 105
Var bedrivs den palliativa vården? - sid 106
Olika verksamheter där palliativ vård bedrivs - sid 107
Olika verksamheter där palliativ vård bedrivs - sid 108
Det multiprofessionella teamet - en hörnsten i den palliativa vården - sid 109
Stöd till personalen i teamet - sid 110
Det palliativa vårdteamet - sid 111
Det palliativa vårdteamet - sid 112
Det palliativa vårdteamet - sid 113
Det palliativa vårdteamet - sid 114
Strukturerat arbetssätt - sid 115
De 6 S:n - sid 116 
Självbild - sid 117
Självbestämmande - sid 118
Sociala relationer - sid 119
Symtomlindring - sid 120
Symtomlindring - sid 121
Strategier - sid 122
Liverpool Care Pathway (LCP) - sid 123
Liverpool Care Pathway (LCP) - sid 124
Liverpool Care Pathway (LCP) - sid 125 
SBAR - sid 126
Symtomskattning och skattningsinstrument - sid 127
Symtomskattning och skattningsinstrument - sid 128
Symtomskattning och skattningsinstrument - sid 129
Riskbedömning och riskbedömningsinstrument - sid 130
Riskbedömning och riskbedömningsinstrument - sid 131
Riskbedömning och riskbedömningsinstrument - sid 132
Kvalitetsregister - sid 133 
Kvalitetsregister - sid 134 
Senior Alert - sid 135
Den palliativa vårdens planering - sid 136
Den palliativa vårdens planering - sid 137
Individuell vård- och omsorgsplan - sid 138
Genomförandeplan och levnadsberättelse - sid 139
Samordnad individuell plan (SIP) - sid 140
Dokumentation av den palliativa vården - sid 141 
Patientjournalen - sid 142
Nationell patientöversikt (NPÖ) - sid 143 
VIPS - sid 144
Studieuppgifter - sid 145

Kapitel 6 - Vanliga sjukdomstillstånd i den palliativa vården

Ladda ner hela kapitel 6, sida 146-164  (Komprimerad fil, 11,3 MB)

Innehåll:
Vanliga sjukdomstillstånd i den palliativa vården - sid 146
Demenssjukdomar - sid 147
Demenssjukdomens förlopp - sid 148 
Hjärtsvikt - sid 149 
Hjärtsvikt - sid 150 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - sid 151 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - sid 152 
Muskelsjukdomar - sid 153 
Neurologiska sjukdomar - sid 154 
Neurologiska sjukdomar - sid 155 
Neurologiska sjukdomar - sid 156 
Multipel skleros (MS) - sid 157
Parkinsons sjukdom - sid 158
Parkinsons sjukdom - sid 159
Stroke - sid 160
Stroke - sid 161
Tumörsjukdomar - sid 162
Tumörsjukdomar - sid 163
Studieuppgifter - sid 164 

Kapitel 7 - Symtomkontroll i den palliativa vården

Ladda ner hela kapitel 7, sida 165-257  (Komprimerad fil, 63,6 MB)

Innehåll:
Symtomkontroll i den palliativa vården - sid 165
Symtomkontroll i den palliativa vården - sid 166
Symtomkontroll i den palliativa vården - sid 167 
Symtomkontroll - en hörnsten i den palliativa vården - sid 168 
Symtomkontroll - en hörnsten i den palliativa vården - sid 169 
Symtomkontroll, vård och omsorg - sid 170 
Symtomkontroll, vård och omsorg - sid 171 
Vård- och omsorg - sid 172 
Smärta - sid 173 
Smärta - sid 174 
Fysisk smärta - sid 175 
Psykisk smärta - sid 176
Psykisk smärta - sid 177
Social smärta - sid 178 
Orsaker till fysisk smärta - sid 179 
Orsaker till fysisk smärta - sid 180 
Smärtskattning - sid 181 
Smärtskattning - sid 182 
Smärtskattning - sid 183 
Vård och omsorg vid smärta - sid 184 
Vård och omsorg vid smärta - sid 185 
Vård och omsorg vid smärta - sid 186 
Symtomkontroll vid smärta - sid 187 
Läkemedelsbehandling enligt WHO:s riktlinjer - sid 188 
Vanliga biverkningar vid behandling med morfin eller morfinliknande preparat - sid 189 
Kompletterande och komplementär smärtbehandling - sid 190 
Trötthet - sid 191 
Symtomskattning - sid 192 
Vård och omsorg vid trötthet - sid 193 
Symtomkontroll - sid 194 
Aptitlöshet och avmagring - sid 195 
Symtomskattning - sid 196 
Vård och omsorg vid aptitlöshet och avmagring - sid 197 
Symtomkontroll - sid 198 
Symtomkontroll - sid 199 
Symtomkontroll - sid 200 
Illamående - sid 201 
Bakomliggande orsaker - sid 202 
Symtomskattning - sid 203
Symtomskattning - sid 204
Symtomkontroll - sid 205
Symtomkontroll - sid 206
Förstoppning - sid 207
Bakomliggande orsaker - sid 208
Symtomskattning - sid 209
Vård och omsorg vid förstoppning - sid 210
Symtomkontroll - sid 211
Symtomkontroll - sid 212
Diarré - sid 213
Vård och omsorg vid diarré - sid 214
Symtomkontroll - sid 215
Andnöd - sid 216
Bakomliggande orsaker - sid 217
Utredning och diagnostik vid bakomliggande sjukdomar - sid 218
Symtomskattning - sid 219
Vård och omsorg vid andnöd - sid 220
Vård och omsorg vid andnöd - sid 221
Symtomkontroll - sid 222
Symtomkontroll - sid 223
Symtomkontroll - sid 224
Symtomkontroll - sid 225
Oro och ångest - sid 226
Bakomliggande orsaker - sid 227
Vård och omsorg vid ångest - sid 228
Vård och omsorg vid ångest - sid 229
Symtomkontroll - sid 230
Depression - sid 231
Symtomskattning - sid 232
Symtomkontroll - sid 233
Förvirring - sid 234
Symtomskattning - sid 235
Vård och omsorg vid förvirring - sid 236
Symtomkontroll - sid 237
Symtomkontroll - sid 238
Besvär från munhåla och svalg - sid 239
Symtomskattning - sid 240
Vård och omsorg vid munhälsoproblem - sid 241
Vård och omsorg vid munhälsoproblem - sid 242
Vård och omsorg vid munhälsoproblem - sid 243
Symtomkontroll - sid 244
Feber - sid 245
Symtomskattning - sid 246
Hicka - sid 247
Symtomskattning - sid 248
Hosta - sid 249
Vård och omsorg vid hosta - sid 250
Klåda - sid 251
Vård och omsorg vid klåda - sid 252
Kramper/muskelryckningar - sid 253
Vård och omsorg vid kramper/muskelryckningar - sid 254
Komplementär behandling - sid 255
Komplementär behandling - sid 256
Studieuppgifter - sid 257 

Kapitel 8 - Vård och omsorg i livets slutskede

Ladda ner hela kapitel 8, sida 258-305  (Komprimerad fil, 29,8 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg i livets slutskede - sid 258
Vård och omsorg i livets slutskede - sid 259
Viktiga principer vid vård och omsorg i livets slutskede - sid 260
Miljö - sid 261
Miljö - sid 262
Hygien, hudvård och trycksår - sid 263
Hygien och hudvård - sid 264
Hygien och hudvård - sid 265
Trycksår - sid 266
Trycksår - sid 267
Munhälsa - sid 268
Munhälsa - sid 269
Urin och avföring - elimination - sid 270
Urin och avföring - elimination - sid 271
Urin och avföring - elimination - sid 272
Mat och dryck - sid 273
Måltidens betydelse - sid 274
Orsaker till nutritionsproblem - sid 275
Riskbedömning och utredning av nutritionsstatus i den palliativa vården - sid 276
Riskbedömning och utredning av nutritionsstatus i den palliativa vården - sid 277
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 278
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 279
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 280
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 281
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 282
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 283
Koståtgärder i den palliativa vården - sid 284
Aktivitet och vila - sid 285
Aktivitet och vila - sid 286
Träning - sid 287
Träning - sid 288
Fallrisk - sid 289
Sociala relationer - sid 290
Nära relationer - sid 291
Medicintekniska produkter - sid 292
Vad är en medicinteknisk produkt? - sid 293
Medicintekniska produkter i den palliativa vården - sid 294
Vård, omsorg och symtomlindring vid palliativ vård i livets slutskede - sid 295
Vård och omsorg - sid 296
Läkemedelsbehandling - sid 297
Palliativa läkemedel - sid 298
Rätten att inte behöva dö ensam - sid 299
Att vaka hos den döende - sid 300
Olika tecken på att döden närmar sig - sid 301
Dödsögonblicket - sid 302
Stöd till närstående - sid 303
Närståendepenning - sid 304
Studieuppgifter - sid 305

Kapitel 9 - Efter döden

Ladda ner hela kapitel 9, sida 306-317  (Komprimerad fil, 6,4 MB)

Innehåll:
Efter döden - sid 306
Fastställande av dödsfallet - sid 307
Fastställande av dödsfallet - sid 308
Att ta hand om den döda kroppen - sid 309
Tillvägagångssätt vid omhändertagande av den döda kroppen - sid 310
Att ta avsked - sid 311
Att ta avsked - sid 312
Stöd till de närstående i samband med dödsfallet - sid 313
Begravningen - sid 314
Efterlevandestöd - sid 315
Studieuppgifter - sid 316
Studieuppgifter - sid 317

Ämne - Sjukvård

Ladda ner hela kapitlet "Ämne - Sjukvård", sida 318-328  (Komprimerad fil, 10 MB)

Innehåll:
Ämne - Sjukvård - sid 318
Palliativ vård, 100 poäng - sid 319
Litteratur - sid 321
Litteratur - sid 322
Litteratur - sid 323
Litteratur - sid 324
Litteratur - sid 325
Litteratur - sid 326
Litteratur - sid 327
Webbadresser - sid 328

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration